گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
با توجه به تاثیرات فزاینده وسایل ارتباطی نوین بر جوامع جهان سوم تلاش در سه حوزه زیر ضروری می نماید:

 

1- شناخت ماهیت و عملکرد رسانه هایی که پیوسته در حال تغییرند.

2- تعیین نیازهای فرهنگی مخاطب در جامعه خودی

3- چگونگی برخورد گریزناپذیر با پیام های روزافزون رسانه های جمعی بیگانه و استفاده مطلوب از آن بخش از صنایع فرهنگی آنها که می تواند مایه ترقی و پیشرفت جوامع جهان سوم و در حال توسعه باشد.

 

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تاثیرات وسایل ارتباط جمعی بر جامعه و نیز تاثیرپذیری آن از جامعه را با رویکردی جامعه شناختی با تاکید بر وسایل ارتباطی نوین مورد بررسی قرار می دهد. درک این موضوع مستلزم آگاهی از نقش ها و کارکردهای وسایل ارتباطی از یکسو و فهم ویژگی های جوامع جدید در هزاره سوم از سوی دیگر است.

 

 

 

چرا ارتباط؟

ارتباط انسان ها ، سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن فرهنگ هرگز به عنوان خصیصه ی انسانی پدید نمی آید از جانب دیگر گسترش ارتباطات الکترونیک ، جامعه جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته است که برخی عصر نو را عصر ارتباطات می خوانند . وسایل ارتباطی ، خود بر گردونه ارتباطی تأثیری شگرف بر جای می گذارند . این وسایل بر خلاف انتظار پدیدهای خنثی و کاتالیزور نیستند . خود نو پدید می آورد و بر تمامی ارکان جامعه مؤثرند . این وسایل در پیدای عادات تازه ، تکوین فرهنگی جهانی ، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسانها و بالاخره ، کوچک شدن کرۀ زمین و همسایگی ملل دور دست ، سهمی شگرف بر عهده دارد.

 

تعریف ارتباط

ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن ، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی ، پیوند ، پیوستگی و رابطه استعمال می شود . ادوین امری مفهوم ارتباط در معنای عام را ( با توجه خاص به ارتباط اجتماعی ) چنین تعریف می کند : « ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتار های انسانی از یک شخص به شخص دیگر. به طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از  عنوان: اضافه کن برچسب ها را می توانید با کاما جدا کنید. ارتباط و ارتباطات وسایل ارتباط جمعی hvjfhx hvjfhxhj سر گروه های درسی ناحیه بهارستان2وسایل مختلف استفاده می کند . موقعی که انسان به دیگری نامه می نویسد ، با کتبی مقصود خود را به نظر او می رساند و با وی ارتباط برقرار می سازد. »

 

به تعریفی دیگر از موجز ، لاندبرگ ، شراگ و لارسن ، ارتباط را عبارت از انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهای چند می دانند . به نظر آنها زمانی که انسان ها از طریق نمادهای چند به تأثیر بر یکدیگر می پردازند ، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.

 


به اعتقاد چارلز کولی ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس و بوسیله آن بوجود می آید و تمام مظاهر فکری و وسال انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان بر پایه آن بوجود می آید. عناصر اساسی تعریف کولی عبارتند از:

 

1- روابط انسانی

 

2- نمادگذاری و نمادسازی

 

3- وسیله انتقال

 

4- مکانیسم: ترکیب عوامل و مجموعه عوامل شامل: پیام ها، منبع و مرجع، مرکز فرستنده، کد، مجرا، مخاطبان

 

به تعبیر دیگر، چارلز کولی ارتباط را مکانیسمی می داند که از خلال آن روابط انسانها برقرار می شود و بسط می یابد و تمامی نماد های ذهنی ، به همراه وسایل انتقال آنان در فضا و حراست از آنان در زمان در محدودۀ ارتباط جای می گیرد . پس ارتباط ، انتقال پیام به دیگری و اساس شکل گیری جامعه است.

 

دکتر محسنیان راد در کتاب «ارتباط شناسی» در جمع بندی تعاریف ارایه شده از ارتباط تعریف زیر را ارایه می دهد: انتقال پیام از فرستنده به گیرنده مشروط بر آنکه مشابهت معنی موردنظر در ذهن فرستنده پیام در ذهن گیرنده پیام نیز ایجاد شود.

 

مفاهیم مشترک در تعاریف ارتباط:

 

1- ارتباط یک نوع انتقال است: فرایند یا جریان انتقال اندیشه ها، عقاید، اطلاعات و...

 

2- انتشار: انتشار افکار عقاید، اطلاعات و...

 

3- پیوستگی اجتماعی: ایجاد هماهنگی بین اعضا و همبستگی اجتماعی

 

4- اشتراک فکری

 

5- همکاری عمومی

 

ارتباط، اطلاع، انتشار :

 

ارتباط و اطلاع : اطلاع خبر ها و مطالبی جاری است که از طریق وسایل انتشار جمعی به انسان منتقل می شود. ارتباط و اطلاع نسبت کل به جز در آن برقرار است. در هر اطلاعی نوعی ارتباط برقرار می شود اما در هر ارتباطی اطلاع ممکن است نباشد.

 

ارتباط و انتشار : رابطه لازم و ملزوم به هم است. در بحث انتشار جمعی روابط میان مراکز یا منتشرکنندگان عامه مردم و شرایط مربوط به آنها مورد توجه قرار می گیرد.

 

تفاوت های بین ارتباط جمعی و وسایل ارتباط جمعی

 

ارتباط جمعی یعنی رساندن اطلاعات و انتقال اندیشه ها، ایده ها و برداشت ها به عده زیادی ازانسان ها در یک زمان بدون درنظر گرفتن مکان و مرزهای جغرافیایی اما وسایل ارتباط جمعی ابزار میانجی است که از طریق یک یا چند مجرا، امکان برقراری ارتباط را فراهم می سازد.

 

در مورد تمایز دو واژه communication و communications محققان بر این باورند کلمه ارتباط به صورت منفرد نشانگر انتقال پیام از فرستنده به گیرنده و فرایندی است که پیام از منبع به مقصد ارسال می گردد اما ارتباطات به صورت جمع به معنی ابزار و وسایل پیام رسانی می باشد.

 

تقسیم بندی ارتباط بر اساس جریان ارتباطی:

 

-         جریان ساده و مستقیم: فرستنده، پیام، گیرنده

 

-         جریان ارتباطی غیر مستقیم: فرستند، پیام، کانال (مجرا)، گیرنده

 

-         جریان ارتباط جمعی: علاوه بر فرستنده، پیام، کانال، گیرنده عامل ارتباط گر، بازخورد، رمزیاب و رمزگذار وارد فرایند ارتباطی می شود.

 

تقسیم بندی ارتباط بر اساس چگونگی برقراری و ایجاد:

 

-         ارتباط مستقیم و شخصی: کامل ترین نوع ارتباط، دوستانه  وصمیمی، محدودیت مکانی و زمانی، فرار به دلیل عدم امکان ثبت و ضبط گفتگوها،

 

-         ارتباط غیر مستقیم (غیرشخصی): عدم شناخت پیام دهندگان و پیام گیرندگان

 

ویژگی های کانال های ارتباط سنتی در مقابل ارتباط جمعی:

 

1- غیرشخصی بودن و یکنواختی پیام های ارتباط جمعی در برابر ارتباط سنتی: ارتباط مستقیم و بدون کانال ارتباطی در برابر ارتباط ارتباط غیر مستقیم

 

2- نهادی بودن ارتباط جمعی: ارتباط سنتی و مستقیم بیشتر جنبه تصادفی در گروه دارد اما تکنیک های ارتباط جمعی به طور ارادی و عمدی و نهادینه شده در چارچوب نهادهای خاص اجتماعی صورت می گیرد.

 

3- وابستگی آنها نسبت به دیگر عناصر زندگی اجتماعی : وابستگی بین وسایل ارتباطی جدید با سطوح مختلف زندگی مانند سواد آموزی، تحصیلات و... و به عبارت دیگر رابطه ارتباط جمعی و توسعه مطرح می شود که ارتباط جمعی هم می تواند عامل توسعه باشد و هم معلول توسعه. توسعه ارتباط جمعی بدون توسعه اقتصادی امکان پذیر نیست.

 

 

 

 

 

سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی: تاریخچه مختصر ظهور وسایل ارتباط جمعی :

 

بشر همواره از وسیله ای برای برقراری ارتباط استفاده می کرده است تا بتواند پیام خود را به دیگران برساند،او در ابتدای آفرینش با جانوران تفاوت زیادی نداشت زیرا اطلاعات را به شیوه آنان مبادله می کرد،یعنی از طریق لمس کردن،حرکات چهره و...اما برای روحیه کنجکاو او این وسایل ابتدایی ناکافی بود و نمی توانست نیازهای او را برطرف سازد.

 

انسان های عصر گذشته در زمان های دور از ارتباطات چهره به چهره و رودررو استفاده می کردند و از طریق کوبیدن بر طبل و دود، پیام هایشان را برای دیگران ارسال می کردند.

 

بشر این دوره از دنیای بیرون بی خبر بود،بعد از مدتی به زبان شفاهی دست یافت و وارد کهکشان شفاهی شد و ارتباطات مستقیم شنیداری و دیداری داشتند و بیشتر از 5 حس خود استفاده می کردند. ولی حس غالب،حس شنوایی بود. این روند ادامه داشت تا در یونان حروف الفبا اختراع شد و عصر کتابت آغاز گردید. بعدها با اختراع چاپ توسط گوتنبرگ موجب شد انسان برای ارتباط برقرار کردن به نوشتار چاپی روی آورد و کهکشان گوتنبرگ آغاز شود،حس غالب،حس بینایی بود و علاوه بر محتوا به رسانه و وسیله انتقال پیام توجه شد،مطبوعات یکی از محصولات مهم در جامعه صنعتی بود که به دلیل افزایش جمعیت انسان ها تنها از مطبوعات و روزنامه ها نمی توانستند نیازشان را برآورده کنند.

 

اختراع برق توسط توماس ادیسون و پیدایش تلگراف توسط ساموئل مورس سبب شد انسان برای نخستین بار اطلاعات را با سرعت بالا به مسافت های طولانی انتقال دهد،پس از مدتی تلفن توسط الکساندر گراهام بل و واتسون بوجود آمد که علاوه بر غلبه به زمان ومکان،صدای انسان دیگری که کیلومترها با آن فاصله داشت از طریق این دستگاه شنیده می شد.اما به دلیل استفاده از سیم، محدودیت در ارتباطات ایجاد شد،با اختراع رادیو توسط مارکنی در قرن 19،انسان وارد عصر الکترونیک شد و درآغاز کهکشان مارکنی،حس غالب،حس شنیداری بود.

 

در مرحله بعد سینما توسط برادران والدنر در آمریکا متولد شد. این وسیله ارتباطی در ابتدا هدفش سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت بود. بعد از جنگ جهانی دوم،تلویزیون به عنوان یک رسانه همگانی بوجود آمد که توانست پیام ها را برای میلیون ها نفر به طور همزمان ارسال کند.

 

در سال 1957 روس ها، نخستین ماهواره به نام اسپوتنیک به مدار زمین فرستادند. ظهور کامپیوتر باعث شد انسان بتواند اطلاعات فراوان در کامپیوتر ذخیره نماید. با راه اندازی شبکه های محلی و شبکه جهانی اینترنت،فیبرهای نوری بالاترین حجم اطلاعات را در کوتاهترین زمان به فواصل مختلف ارسال می کردند و وسایل ارتباط جمعی وارد عرصه انتقال پیام های چندرسانه ای شدند.

 

بر این اساس سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

 

 

 

الف: اولیه

 

-         زبان و بیان شفاهی

 

-         خط و نوشته دستی

 

ب- ثانویه:

 

-         چاپ، کتاب، مطبوعات

 

-         سینما، رادیو و تلویزیون

 

-         ارتباطات دور: تلگراف، تلفن، ماهواره

 

-         ارتباطات کامپیوتری

 

چهار اصطلاح درباره نامگذاری وسایل ارتباط جمعی:

 

-         وسایل ارتباط توده ای: از سوی متخصصان آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم و مورد استفاده در کشورهای انگلیسی زبان

 

-         وسایل ارتباط اجتماعی (وسایل ارتباط جمعی):پس از جنگ جهانی دوم

 
برچسب ها: ارتباط و ارتباطات، وسایل ارتباط جمعی، hvjfhx، hvjfhxhj، سر گروه های درسی ناحیه بهارستان2،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic