گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان بسم الله الرحمن الرحیم اداره کل آ.پ شهرستان های تهران مدیریت آ.پ ناحیه دو بهارستان معاونت آموزشی کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزشی با سلام، خوش آمدید گروه های آموزشی به عنوان مجامع آموزشی، پرورشی و پژوهشی با این اندیشه به وجود آمده است كه ضمن برقراری تعامل و ارتباط سازنده بین دبیران و با جلب مشاركت آنان در فرآیند تعلیم و تربیت،‌ زمینه استفاده از تجارب و اطلاعات علمی،‌ آموزشی و حرفه ای صاحب نظران و دبیران در رابطه با روش های تدریس، شیوه های اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، نقد و بررسی كتب درسی، كاربرد تكنولوژی آموزشی، تقویت زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه بررسی مسائل و مشكلات آموزش و پرورش و در نهایت بهبود كیفیت آموزشی و پرورشی را فراهم آورند . ما در کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان درصدد برآوردن نیازهای آموزشی همکاران و فراهم آوردن فرصت های برابر آموزشی برای همه دانش آموزان هستیم و در این راه گروه های آموزشی همراه معلم و همسفر دانش آموز است. http://baharestan-2.mihanblog.com 2019-10-13T11:39:57+01:00 text/html 2019-10-12T05:12:05+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه تاریخ متوسطه2 آثار تاریخی که در یونسکو ثبت شده اند http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4751 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSS6kQbG9PYEzxqMCclZ5M4MuNABtXQuH3-CD0EJaSsyBtbb8QB" alt="میراث فرهنگی سرگروه تاریخ ناحیه 2 بهارستان روابط عمومی گروههای اموزشی مدیریت ناحیه2 بهارستان" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div><div align="right"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">چغازنبیل شوش</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">میدان امام اصفهان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">تخت جمشید فارس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">4-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">تخت سلیمان تکاب</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">5-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">بم و چشم انداز تاریخی آن در کرمان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">6-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">پاسارگاد فارس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">7-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">سلطانیه زنجان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">8-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">بیستون کرمانشاه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">9-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مجموعه قره کلیسای آذربایجان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">10-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">سازه های تاریخی آبی شوشتر</span></b><b><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">11-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">بازار تبریز</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">12-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">گنبد کاووس استان گلستان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">13-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مسجد جامع اصفهان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">14-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">کاخ گلستان تهران</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">15-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">شهر سوخته سیستان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">16-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">چشم انداز فرهنگی میمند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">17-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">محوطه باستانی شوش</span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">18-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">باغهای</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA"> ایرانی: اکبریه بیرجند، فین کاشان، شاهزاده ماهان کرمان، ارم شیراز، عباس آباد بهشهر، چهلستون اصفهان، دولت آباد یزد، پاسارگاد شیراز و پهلوان پور یزد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:left;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="right"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">سرگروه تاریخ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2019-10-12T05:00:24+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه روان شناسی متوسطه2 هفته بهداشت روان گرامی باد http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4749 <p><span style="line-height: 18px; font-size: 14px; color: #000000;" class="content"><br></span></p><p><span style="line-height: 18px; font-size: 14px; color: #000000;" class="content">دهم اکتبر از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان(WFMH) به عنوان "روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان " نامگذاری شده است.این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند.&nbsp;در ایران &nbsp;(18لغایت24 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد</span></p><p><span style="line-height: 18px; font-size: 14px; color: #000000;" class="content">شعار امسال روز جهانی بهداشت:<br></span></p><p><span style="line-height: 18px; font-size: 14px; color: #000000;" class="content">ارتقاء سلامت روان ، جامعه بانشاط<br></span></p><p><img src="https://khc.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2018/10/100934_orig.jpg" data-src="/kums_content/media/image/2018/10/100934_orig.jpg" alt="هفته سلامت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه 1397 با شعار «سلامت روان جوانان و نوجوانان: جهان در حال تغییر»" class="center-block img-responsive" style="width: 500px; border-width: 0px; border-style: solid;"></p><p><font size="4">روز شمار هفته بهداشت روان سال ۹۸ به شرح زیر است:</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><strong>روز پنج شنبه ۱۸ مهر</strong>: مشاوره و تقویت ارزش زندگی کردن به عنوان موهبت الهی<br></font> <font size="4"><strong>روز جمعه ۱۹ مهر: </strong>مشاوره و ارتقای امید و بهزیستی روان شناختی اجتماعی دانش آموزان<br></font> <font size="4"><strong>روز شنبه ۲۰ مهر</strong>: مشاوره و آموزش خود مراقبتی فراگیر در مدرسه<br></font> <font size="4"><strong>روز یک شنبه ۲۱ مهر:</strong> مشاوره و ارتقای نشاط و شادابی در بین دانش آموزان<br></font> <font size="4"><strong>روز دوشنبه ۲۲ مهر: </strong>مشاوره و سلامت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در مدرسه<br></font> <font size="4"><strong>روز سه شنبه۲۳مهر: </strong>مشاوره و ترویج فرهنگ آموزش فضیلت های روانشناختی و اخلاقی در مدرسه<br></font> <font size="4"><strong>روز چهارشنبه۲۴مهر: </strong>مشاوره و سبک زندگی اسلامی_ایرانی</font></p> text/html 2019-10-12T04:55:15+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه تاریخ متوسطه2 جمله ای از اشو http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4750 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"> <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">من نمی گویم در زندگی اشتباه نخواهی کرد.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حتماً خواهی کرد <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فقط یک اشتباه را دو بار تکرار نکن:</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بار دوم حماقت است</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUWFx0YFxgYGRgaGBgYHRoYHxoYGBgYHSggGholHRcYITEhJSkrLi4uFyAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mHyUtLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQwAvAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAQIDBAYABwj/xAA/EAABAwIDBAgEBAUCBwEAAAABAAIRAyEEEjEFQVFhBhMicYGRobEywdHwQlLh8QcUI2JygpIkM0NTorLSFf/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAApEQACAgICAgICAQQDAAAAAAAAAQIRAyESMQQTIkEyUZEFYYGxQnGh/9oADAMBAAIRAxEAPwDxx1R3E+ZXGqeJ8ymu1SSgB4qO4nzS9aeJ81GkSESCo7ifMpetdxPmo0qYyUVncT5ld1x4nzKhlcEAWWVncT5ld1h3OKhallJsCQVjxPmUorO4nzKs1MFmYKjd47Q5745clTIUp2JNPokFU/mPmn03kn4jzvoFBRZJjd8lbeAGZRv9UnIZX61xMAnzRDC4U6uJ7pKTA4QNudVLicRH0USlekZuX0hMTico1PmhtSqYu45jfU2H1P3qrApkh1R2jRaeJ090NzSU4oqMSQ1jxPml60/mPmVE0rgrLtknWO4nzKa57vzHzTTokJTBtj+uPE+ZXNr8XHzUYK7PCEK2PfqmhK4XXFUIQBculIEDFauKVhE394+RXSlYCErikT6NMuIA1KLARpXFK5hGohWcG9pBpvsCZa7e13f+U2B7gdyTYcqRb2XigBl3j1CdjcPmu39+Xeo3bIqNu2SQdIjy4qTDVjMOEHePmsnXaM1t2irQbA5uv4bvvmreDpZnJjx2nEbipsPiupbmPxHQfe5Jv9Fvos41wpATqdB81SwlLMcztOCir13VHZ3m/simCoyABvUP4omqRHthmTCgnV9T0An5hZtaPpjVE0qQPwNJ8XR/8lZ4LXF+I8fQk2XAriulaFUxMyQlLCahBRwTmOTU5qASHu3pspXFNVCFBTy0G4tGo+YUYUlCplMpMZGulXa2DJGdgkbxw/RUgkmmByKbJw8vYQPxN9YVDDU5K0vRlo6+m0iczgP18InuBWWWVIGx20dnNkiAY38EC2ngerhw+E2jgf1utz0mpBnMk2jfu++9ZPaALmkePiPv1WOGbMoti7H2ocppvvwP3vRKpQBHsVlKFXKZ80YpbRtYzy3rTJB3oOFO4k5YNDxl3cFRruzGT+yJbApmvi6FLdUqMDp/KDL/APxDlrelfQCo6uX4JgLXXdTlrQx2ktzEDLvjcdLGAJV2dEMUpJyRgaTBIWlwOVjc7jHD9uKbtfoVjcLT66q1hYIksdmyz+YEDzEi4uhtOvpOgWc1y6M8qaRUr7PqVqjqjrSdOA3Ce5V8VghSaSXZnRA4AnejXX7p/RLWo0xGYZjukSJ4kbz3qozd0zl90k9mWw2AqvEtYSONgPAuIB8FaGxavFg5ST7Aoy/G0x8TwO+fmFBW2xSGhJPIfVa8pPoXuyN6QJqbMqgTAd/jM+UA+SpON+avYzaz32b2R6qk+o4/E4nvKuN/Z0w5V8hrk5iYlaFRfRI9IErk1MDgVyQLpQAQwWIiPVT4jBNf2m2d6H6FCmPgyEQwmIiOG9YTTW0CIaLYsUW2TVy1aTidHgz4jXiChtQXU2Gk2CUtorj9I23Sas3KCfiLRB37p+ax7yXGACSTAABJJ3AAandC2LuieJrU216pAa45WtBOb8XKB8J816N0a6JYfCmo5lJuZriGvPadlIBHaNxqscaUUbR8SUV8tHznXpODnNLSHA3bBBHeNQtH0I6NtxT3VK7izD0yA4t+J7tzGk6WuTuGmsj27atIGm+OBjcszszDhzogCmwyY0c88eOnkBxW3s0duLwIv5Sei90X6NYeg+pWw7C0VGta0OOYsaJLocbw4wT/AIjdZaSjWa0TIAGp4/oqNOtAAuZ0aNXHnyUxpWzVCC7cwaD6rCU70beuMdJUizTc1zXCpcVJBb/YREHvEnxXz9tGiaFerRJnq6jmAneA4gE94gr3vq3Fj3NIaQwkPcYa0wYJO4D5Ly/oj/D5zyX4gdkWDQTfi4uF4++SIVts5M+LnKo/z+jMdU9gY97HBtQSxxFnXI+R/ZWhixxXq23ej7a2E/lKcUwC0h2WQMmgAtAi1vVYLpB0GdhcG7EZzUewguDWnLkmCQdREySbQDpqmqejh8jwd39ASrVpvEOE+Czm0sAGXYczfZOdtHgD4qtUxLitoQkmc+PFw6ZWCcEoE+ac4bh5rc1GpWrsqlazmgYxyapC3uTCEANi6eKRO8TwlMXDemAr2EG9l1F5BU9DE7n3CsjCMdos5P8AYIjpvlFOj7QcTSBiC8TOiEnCOa4AGd3DzXp/RPod1INWsWPqfhDbtaN8E6uI5QBxU0vo6vGxylNNdJm/2ZSii1ju8d+tvP1RV+LGnGfRB6mIBYCN1vFUMPjczmniHjzv7yuOb4nreh5G5CdIMaadEibk+/6AobgauVjWj4p04uOvgBZU+kOKksBv/Ucf9oED1VSnizIDZLrARrJ18dB4FS5OWjvhiqBpRtEU5Dbv/E8+wSVsZV6l1akzOQ5je1JBLiQTaJgwIB/GPETs/AtLiazwYP8Ay2yf9zh2Z5T4FEmsYH9ZbNEDg1oHwtGsb7akk71slFHNODlqP8hzDF9VgFVjWNIBNNry8OcLyXFosIsLid5tBBlOdSGtG4eyzzMcdwc490Dy+qs4fGumXMffx9hZJb6MJeNJdButiKbImBwn6IXjNsUmNLq5ptpEFp61wDXAiCO1YyDEXmUK6YPxFLD1MThWNqFgzVA83psAu9rfxQJJBIjWDcLwrH4uriKhq13l7jvdw4ACwHIWSWKUt3SOHLlhj12wr07bgf5onAEGkWguAzZW1JdmazN+GA02tLiBaAM+2idTbiiWEwJN4gKDGsvkaNLk/ei6Yzt8UeY526RVboT4X++aZJNlZaGCMx00An3U3Vgjs0nHuafmrsLRQT2Otqpa7SNaTh3ghQNPBWthZIR7qLklcUiCjkjNe9ODU2EALUpkGCpsLiSwqxTpdYzmNEuwtkPxVZtFsAnUnRo3lRaa2VCDk6QV6O7Lq4ytlpADKMznEdloHHiSYAHylesYfFvNEUsuWq2GyIBMRcEgjTkh+yNkDCMaylAdlhzm/jMky4G4dc+Eawlq445gZg8vkNJ9Fz5L4uj6DxPFcI0EcNhCxmrvicZcZJLdDpvDSTprYbkJdjcvaGgOb/S6x8ifVSN27Lsjy2HWzEGAd2YEwL2JjeLwECxTnMc5jxBvbcQeHI6grzcUcqT5s7sVxlUyLb2K/qm/wuMdxH6BRYTEGC4autO8N3xzMoHtnFEnW9hPEAb+aXA7QgBs3t4Lr9bq0aRzRWTgzYYWoYH4RyHsN3eidGs6IY0/5ASe/MRCB4DFCRGWTveR6CYHij+Ec4/ja/xn2KlSVGuSJfw9N35XzzcB7InhWm4giP7roax3Ex6IlghxunF/o4M90Zn+JPSathqP8tTpEfzFNzXVj8IaZDqbItny6mbBwgHUeU4PDA3fMbh9V6r/ABa2/TZhxgshdVqZKsnRjGuMEHe5xY5ttxdO4HzCi60mwXR/xPmfKdzZbq1rQ0bvvwUmD2AHNDnkmbwNL8d5KGu2jTbx+9ymZXxFVogmmw6Em5HIfPRJQlFa0cMoSS+LoI1cJQoiTlHM6qlUxLPwgkcgT7KajstrRJ7R/M65VDG7Va3ss7R4zZOO3rZnGF/djquMI0punuI91XNSof8ApA+RVGptB5tMdwUTXTzXQo0dEcdEopElOGFPFcal05tZU2zopHDBumLKalQkQ9p5OGvjxS06g4nzVim/msnJjpEmEwgYJzSFof4c1WNxVQEXey3HUE+Flm3Vka6CbMr1sVTfSactN0vfuAgy0niQYjnyWaTpts28eXHKqPRMXh7y0kTwBIPfa3ohmKpP/IHdxg+E/VbzC4ER2gEN21g6cR1ZdO+Q0Dx1PhJXJLK+j38flLlR51imGfhd3ERPyKgqY8hoY8F7B8MwKjO4/iHL1V7Fto5zkiJ1aC/vu6J8PNdiMLRcz46hO8dW0e7o91ajJK30dM5cuuzKbRwzXSWVBa97GPfwUOyaYmXtLhN4OUxxFj7FX3bLzVAxojjxjfJ8OQRjBbLDAeWvIcfC/hPBa86jRzx8eUsnJ6CGztmvbUHV1M9NzQWuAkEf4uE841vxWywuyQ5rS5rTO9ojxE6d271WQO0MRRAgiAMrXFoOU7hMa3tmmRESIWgwXTSsRlGFYSNP6hEWvbL9+Eqo49WLNPK9RDTNmNgQc7ZIg3ggwROoIMiP3V2hgA0cPG4QDonUxFDrOsbnbUcahF2lrzrEyMptabRvurO1q+JrVG9U40GAdqGl5c46g9mI4fcQ4K9HLL28uLev2Yn+NFL+thDq7q3NNoIAdLZO8Xd3ZTxWU6OufUqtZSZnduA4DVxP4Rf23rddPdkUmYN9SvVqmq0AUnuBkvghrO1Jggu7rndfOdCK9PDYd1Wo9tM1nQHOME02SIaNTLi6w4BPIl6zxfOgoSe7D1XYjS3+q4O4tAGUcbkXN1ntr4ulTMMALvX9Ff2hUxeIE0qTqdLc59nO5xqPTVZk7CeCS4kkmdw+q5sUK/J/4PM/7ZXxuMzWce/6IXiMM03FvYoxW2dl1HuVWLG8AF3Y0kviaQaXQDewgwU+kLIo/DtOo+XsmfyDDoSPFbKRt7EUHHVdKV4UYKo3XYUw+zOs+EwefH5J2N2JWpkfiYSBnbMCfzC5b5HlKTCYgsv3LTM2qxzdYJE/X1A81x5MuSEtK0WkmF+jWwtl08rq1X+ZfAnOC2mDypn4v9U8YC3FLpHhmMDKQgAQGtAaANwAta24Lx6riAQYgd3fqosFjHmvSYCXB1Rrba3IBiN6abmd2LLhjpxPatnYt9aoMoeKYPbeYtaQGzq7S26VS2/T1Y1z8zjdz9Q2/ZaQN/IaWvK0TaDaTBTpNysbp8yTvJ1lBMaGj4Rndx0A71jFfK0jsxPlK/8Awy9XBtYALzwGvjwTWUc3C24aN7zvPspsbVuWtN/xOG7k3cFb2Hg+thoENIk8qY397te6OKtwvbPR9ijG2D9iYH+sRH4CR5t+XzVh9AtqD+4CJ0zZZAPIy9vmpMHXLMaxxs1zsp/xeDHqWnwRbpFgCNLTaeDgS5h9SJRGFO2Zyy1Lj+0Z+nYhoMB0tpl1xxNCpOsfhnUcN1yjghIImk8btW77A6tHLTkkxmBNSnnGrgMwAmHDlyM+Z5RZ2Zii5uWs2HiIPEbiD9+q27M0HcE57AM2U+Fj3FEmVGO1YWnlp5oFSquGhWPxv8VRRxGSnRFam10OcXwX8ckCOMEzKz9bZxeRKOPbNn042dhDgavXtaB2criSCHg2h34bZhbcSLzC8pwPSDDUanWtwxxFaID6jhTp0wLNbRpBrsrQIgk5u6SjnS3pNW2mOpp0xh8KHBxLu097hMTFrcG2nUnRZzBYXPWGHwjA54u+o6JEQHGTYASJi94VpfGmeDmzrJkqO2HdodOMRUYcmGa0/wCRfHf2QszW2tWqGG1G5tS20DucJBW6b0Qw5caVarUq9pr4ktPVxOUwYlxDhOoBEQbnD7co0aeLfToMLGNptEEyXGxLpPI+hWWL1u0lsJ+JOGPnNFHEufMOcZ33+iqvYQbTxCs9YQePep8w4DyW0bT0c6bQEriFE18Ili8CDoSDz0Q5oOnNbp2dEXaJXJGtJSkp9B10G6oIEAgRrHmosK/KYOk+XNSzAuFWe4LFIpqiziAQIG50A8QQCPvmtp/CGlhjWqVazprU/wDlMMRlI7Tx/cNOQdztiaUlsSJBBANuNp8lXZVqMqZ2OLHtdIcLFpv9wjjaoqLp2fR9Wuahtp9+qAbWxJbLW6mwj3J9UJw3T3CObSGdzX1AOwAXCm8mIe+wid4BMXgaI1jMAQ0SIc4wB7rNrier484N0mZ8YTO5lMGGm7jvyi7yeZv5wtxszZpbSII7VS7uQ/L3AQPNUOiuCGerVddrYYDu7N3evsEZxW1qbXNYDmcYMC+pEefyKTlSK8jJKcuEfozu3tjySNLgzyl0CeQLVSO1XNBw+K3WD43fhe3jBiReN2kK/tzpFh6VcMrV2Uy4gAEm0b3R8DZtmdA8jHk3SPpA+pXqCk8ZM0BwvNgCQ7haARuAWkdol+TCMVzf8dnsuwacjK9oM/ERxjW3HjvBCg2jszq7h9t0ifAkLK/wx2uHNaw1P6rGRkkyWNc8AxoeyWi2kDiiPTDpSyiQy5c68N1An4jfTUcyDzWcotS0EMyv2N0n2Z/pRSNRjv8AjarX5iBSaH5QIjtGWtLSBEie7VYPZWBh5LxdjoA3ZgdTyEafsdRjcfiKjy+lSGSIAqsnx1t5nnrAAVCaIc6pJcXXPFxk3O7Q+qrm2qT2eX/UM2KbrE22GsOX1XU6FKOsrODGzoPzPP8Aa1sk9y9S/wDxKWEpUqNEDLTb8RjM5zj23u5kxpyGgEePdCcSXY1lQm4BjlMi3gT5r22lim1KlO8GbgaHUyPH3XH5c/UkrK/p/iqEeb+7B+IxQNWmcpkMzA8O1pPAQbf3FBel/R6jXDixoFS7qZFiHEE5TxaTYjn4rTbYa0MbGrapAO+C2SCe+PJBsdjW02l7jZtz4T6/VcEfIcMqSPTl65Y7f8Hi9LGNMTZWqTwYCKbB2DRdRqYjEgw+1KnLmkEmziRE6GBcRJ4IVicFTB7GYAaX/SV7qnHlxR8xLhdIkqj9EGxTYcY33RDFU4YXTciNfUoUyoeK3j0Xj60Tlt0rXJHOEphKR1pfoKUmkxHCUx7BKr0XkkXI7vkrtLAPdcPkcxp9VBvxcukQNeAYiT4/IrjhKj2l8Qwa8PXXcpsFQBqNa/SY/S3NeiYLZ1Pq8hbDT2bc+F5PGd0HkuTyfJ9LSStkuD+zy/Cv6uox8B2V7XZToYIMGNxiPFe09G+lD9oMfWfSax1NxaACS0y1pBveRm9l5ptrZzKZOUEXkyZ10ugeHx9ak0tp1ajGkyQx7mgkCAeydYW0ZLLGyMOX1zs9N6Q9K6uGwgo4dlNzXOIrOdnzNMgw4BwIDjmAOkCJKxnSHpe/E0hTFIUiY61zXF3WECABIlrP7SXTAva4raO2sRXgVXyNYDGMngXdW0ZvGYlVKDRN9L+y0UUtlZvJbbcG6f0RNap2C6mq0oA++5cxiTmjkc7C9LZrslOrSeRLg0EEhzXHgRfiJC3GwOhv/XrVHVHZjIJk2NiSdbQfHkslsrE5WUwdBWDo8IHk4gr07ZHSNraRMAgaje6C0HLzh0jS4jmuWWR/iYOX9yvtOtSa2ANGm3A7pG4HSdy896W1Wuw7jIa4vBAFpExkPMWP+juWl6Y1QCHgZ6bxNOoDqCARu56TvWcxOwq2Iw7OqYHBz/i/7Ybq506DUQNbjUCVhglKxc9pszOwjVFXNSY5zmNzODRJDZAmBeJcB4r0/YuKrU2sqVG/EJDZhwDt5sYtoADObdF73RjZrMBg4c+XOdneeJgaDUANA+ysntvbjqheG2mbjuIAHIWv7JeWo5aVHTj8+cfhHqzZ19q9ZrYSYHMn6QFlNtbZaXii0zBlxGg3x98FlW7equHZJDtJ4Tqe9VqRy75OpPNc8PA4zc5f4Onys/JcV9hzauMsRNgRef8AKCeYlBqHaJ4KCvXLhv1I8gI/9j5qek/shoInU/QEr0cWPijzHGo0RbTkggenduQhiM4+sGUzHxOt4b/vmgjHQuiL0bYvxJHJWlNeUrAmbxZcoU4vula7o5hA5hqVCAzRoJguJMW81kaR9FosDtGG5S0W0Olvks5Ho+O0mJjcOylXDzIaDMDU8BylFGdMKIJlrze0BsRppm4ekc0M2nXY/NuG4E3CztbWAPJYZMEcn5E+RCL2aXbm36NYZGNfJIALgBv3gE+SD4vZeTXxVQUXAF1xkgzoZm0c9/gilHGnEAB1nNHa0kxvH3vUqHqSUevs8vOqVwevsEVaYkAeKmp4fszynzH6KWhQmqBu3ngEY/lRlyDcYB3m+iuU6SSM7f0N2HhOsMETEW9FB0g2b/LljoOR5IBN7iOH3ZTDaPUtdSpEtqkltR+jqcHRnFxuJsRdGauHGJwLqAM1KQaW8c7Wgx3lron+5JY5L5PoiTcWpPoEbMqNytdBc3MJDYnwneCEToVi0sB1EjlJAg+fssxs6tUoMzkf05bmETc8OFpWi/mA9oc0gzcR98lhmxyjKvo1eHl+Jbpu62KHWBjDMTdpHbdcDeHTfUdYTxRLZO0RQzUQSWmk4AxAzxmn5b9VntnA9c21hmcfIgR4uCsV3AE8Rcc5gHnuTrijhyxkpUy7tTHOe3LNiIJnhlMHnZvksrjMQBYbu/3Vutjs2eNBYRvO/wDQc0CxDyMxP19tVUYXK2dGGGx+yqedzpNgdBpc+tlfxVAQSL6W5nNFh3IRsirleB+YeyLveYO+fvzufsrolF87N5xvYOLQG5d8kzbeACJ8E+iIubDmocS/LvAnx9NVAxufV5I5Ba0S46F2ljA+A0WG/eVSDURbg6e5xPkFC7BX+yqVdFxa6RE5iVgXOcVweg1VJkrHQVMMSqtO5TieClor3ceiTrL/ACXB5g7tFEeKnwjJcZ0F0nrZjOfLbC9BsYbKdX3IAk8p8B7rP0qpY4OvI+yjj6lr+5jxPyQzaAEi94WWLV39meJ2+P7NFssUw11ao4NZGu82mAN5PBDdo7X6x2VjYZJj8xEECfG6FvEhoJsBYLupJE/JNRSdnYoUtImwlMzJsdSPafeOC0mxnPoOlo6wv1AN+RJjW+nNUNmYA1at/hkSePcFrXUm0RmbFrT+v2FGTNrgls4PKypfEA7S2O/q61QW6zLlpzOQZgSXEDi2Bp8V9051mEc0g7p3cVsatc9XJMudeZ01HoBCDWgucC4SJA1IkWHO/oUoZZXsWHI+mWtl0qjWOfeHtM3M2I+p81VxeNcXvfJm0HnAutNiqXUYOlWJzMzuZpfK4SzMNx7D9bS4cVjalQPbI3q6jJcl/f8A2ayipbGUX5ZHH9fqh+LMnKN5VnEPytzHfYDid57gpMLgGgB9Um9y0C/IGbeH7JxpbHXHbKuEYA4QC8zAi+Zx0a0DXVQYrEucTJI5ItRotYBBkxrpB3x7yo3vDnE5QTrNvEk8FfPfQcwLClw1TKZ8+au1aLDfTusPL7+tKswSSNPbxVqSeik7CD6QIBCYAfsSqDKpGhPgp6DhF+PEppCUSEm6QiVZNLNyPuq41gp2irsmp2E8kj0iVxQT0NmyIN7LQ0C+rjr4cOXgqFG7kRoU4B5x8z9FEkZzf7FDnSASb+ykoYe9xPEm6laybxc/RSTw/dJ0tHM8jfRao5D2SGRzao6+CY0SxwdB05cB+vBCX4mXW3knXTl9lPGI81Lxb0VCOXG7jLv6DeExIBDWntEeMceWqk2jiy7Kz8I4ep++CEYCqG5iLExPrp4ewVkPJqMBGrm25EiB3wbrn4KMxSjcghiKwc0DcBY8rx6IDiq5c4s3CRIMgm4zSETxNYNaXatEa2JnQRxPDgDwWeZU37tSqwx0a4oBLo9j3U3GnVl+Grf0qrc0tAJEPAnsvaQ0g8lXGFcyo6hIJzgB24g3DvKCqeGrvkFrG3tOXXx3q7tGuQM1sxBbbha/kTC1afI6lXJX0RYiq19UED+mwZWDiBoTzJknvS1sZNz5KrNu4JtNkwTpx5eKriiZ/KTkyw6qTv8A2Ub37t2/6c/vgpOptoDv1BHkDMD5lRF5F5Pt6BCQlX0MqOG6/f8AJV6l1LVqE6lQjVaLooXKrFIGP2Vc96u0miNJ++9MZAx91Zq0czQd4VNT4atuSaJZHCQ6KziALFV2HUcQmiSXBannA+fyVumZOu+PRUKFSHCd3vCuUXQJPElSzOcS+HgBMqO7MggSNVW6+GgmwkHw1+SFteY5cE63ZlDDeyc1d8/qlZUNo9VA4pGlW6Z08QjhapBuLeHgr7HgjNN5F++dedplBMx4+KObJodc0xYTfwFtN9yubKlH5MePBLLNRj2VNoYokZZJaDmibA6TytHfadBFZtIQ1x8BuncT4K1totpuyNEneTqh+cxCI/ia5saxvgmWyZJLjb5KJhD3QdD6WEew8lC+rDf8j7JtJ0XVUYNMdfhCQZj+In1902tXvygem9NDwqVlLY91ONV27kmB6a5yY6GuMpBqkn6rmqhkk6XV2k2RqPGfkqANx3Ilh2mLAlMCkWpoBBS3BUkpisaH2hNab/fNOqtUWVIDqdyFZxbuyAqrNQrWJEtUvsGUzVJEE2C6md3FIFwCY6JwLJlRqVtSyY5yWxI5rotuRnDY0U6cBBD3p7X2hTOPI6MOXg3QtarmcSV2dRZksqqMW7dkgdoE9gUKcHIIaJQZlvKR3i/1HiqzQpsJWyvBOm/uNj6EpOr7Ubp9EdDWhhXBdN5ThwTGMCewprR7Ls0IAc1qKURa/wB+aFtNwr7KsIAqEiUw1OS57E+IE7iY9PpHmmwG5ynDRNzcE02QA5wU+rY5BVgVZondxFlLEyo0XTXBSuiSoqiYzmlcSmylJQBxKRpXJAUxjgLpzmwmsTqj+CQhspSU0LkDFCs4V7Se2dxv4GAVVShDEP0XOenEyBxHskaPRAHad6YXJJSIAe0qwI4SqrVKboAkcJPcFdr7PdkbNiM0iCbzEyNxAbHFVHG/fZIcS6AJs3Swkb9YlDsWyZ+EyfEZiCSOEN0G+S6J/tS1sOwEfFEwQ0SRwidZg+YTmdrKDvaWnuDRHlPoqLxlNiUgLeKw9Nuhd3OJB/25Pmq1OpCia1OLbJgK5McE9gTS1AyJcpMqTImMYuUmVdlQAwJAnhqXKgBiUFOypMqAGyuCeGLsqAGhymIESN8g6/f7KPKpqTbR4pCKy4qXLdNypjGJ7GylDUrTCQj/2Q==" alt="بهارستان دو گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="left"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سرگروه تاریخ<br></font></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2019-10-09T07:09:35+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398 نمونه سوال آزمون های عملکردی مطالعات اجتماعی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4747 <div align="center"><b><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"> <b><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/d/8285537734/4370cd4a-8758-4925-a475-42162aa29b0e/%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf" target="" title="">دانلود نمونه سوال آزمون های عملکردی مطالعات اجتماعی</a><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaaSA6op2XTP23AgdxC5L3AgJpTiKDo43j0CMM6tqzXDgbW2LTYQ" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaaSA6op2XTP23AgdxC5L3AgJpTiKDo43j0CMM6tqzXDgbW2LTYQ"><br><b><font size="3"></font></b> </div> text/html 2019-10-09T07:05:46+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398 سوالات عملکردی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4746 <font size="2"> </font><h2 align="justify"><font size="2">آزمون عملکردی و انواع آن</font></h2><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2"><b>آزمون عملکردی</b></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">فرض كنید می خواهید&nbsp;رانندگی یاد بگیرید . در درجه اول&nbsp;نیاز به اطلاعات&nbsp;و دانستنی هایی در مورد مقررات&nbsp;و آئین نامه&nbsp;های راهنمایی&nbsp;و رانندگی&nbsp;و كاركرد&nbsp;وسیله نقلیه دارید&nbsp;كه در حیطه&nbsp;شناختی قرار </font><font size="2">می گیرد . </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">آیا این&nbsp;شناخت&nbsp;و آگاهی&nbsp;برای یادگیر ی رانندگی به تنهایی كافی است ؟&nbsp;البته فرد&nbsp;باید علاقه مند به رانندگی بوده&nbsp;و انگیزه كافی برای یادگیری&nbsp;رانندگی&nbsp;داشته باشد . كه در حیطه عاطفی قرار خواهد گرفت اما این نیز كافی نیست .&nbsp;زیرافرد باید بصورت&nbsp;عملی&nbsp;و اجرایی&nbsp;رانندگی با یك وسیله ی نقلیه&nbsp;را در&nbsp;موقعیت&nbsp;واقعی آموزش ببیند ، تمرین كند و مهارت كافی&nbsp;را بدست&nbsp;آورد .كه در حیطه&nbsp;روانی حركتی&nbsp;خواهد&nbsp;بود .</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">در مثال بالا متوجه می شوید كه&nbsp;آزمون های كتبی&nbsp;به شكل&nbsp;امروزی به تنهایی برای ارزشیابی&nbsp;آموخته هاو مهارت های&nbsp;افراد&nbsp;در هر سه حیطه ی فوق كافی و مناسب نمی باشد . در این&nbsp;میان بنظر می رسد&nbsp;استفاده از آزمون های&nbsp;عملكرد ی در فرایند ارزشیابی&nbsp;مستمر&nbsp;قادر خواهد بود&nbsp;تا حدودی عیب بزرگ&nbsp;آزمون های كتبی&nbsp;را بپوشاند به شرطی&nbsp;كه با آزمون های كتبی&nbsp;تركیب&nbsp;یا با هم استفاده شود .</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">آزمون های عملی&nbsp;انواع متنوعی از آزمونهای كتبی عملی تا آزمون های&nbsp;نمونه كار&nbsp;را در بر می گیرد . البته&nbsp;آزمون های كتبی عملی&nbsp;به حیطه&nbsp;شناختی&nbsp;نزدیكترند&nbsp;اما آزمون های نمونه كار&nbsp;نزدیكی بیشتری&nbsp;با دنیای واقعی دارد . </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2"><strong>این آزمونها در ظاهر به روش آزمونهای کتبی سنتی اجرا می‌شود. </strong>اما هدف و آنچه که سنجیده می‌شود صرفا“ دانش نیست، بازده و محصول یادگیری و یا مراحل انجام و فرایند بروز عملکرد ارزیابی می‌گردد. </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">برای مثال وقتی از فراگیر می‌خواهیم که یک مدل خیاطی را با قلم و کاغذ طراحی کند، یک نقشه فرضی از آنچه که به او گفته می‌شود بکشد، یک مدار الکتریکی با خصوصیات معین رسم نماید، یک نوع نمودار آماری مناسب برای داده‌های ارائه شده رسم نماید، یک داستان کوتاه بنویسد و… در پی سنجش ترکیبی از دانش و آگاهی از یک طرف و مهارت و تسلط فرد به موضوع از طرف دیگر هستیم.<strong>&nbsp;</strong></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">آزمونهای عملکردی معمولاً نیاز به پاسخ حرکتی یا دستی دارند و عموماً اما نه همیشه شامل دستکاری تجهیزات و وسایل عینی است که مقابل آزمونهای مداد – کاغذی مرسوم قرار می گیرد .</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-09T06:34:23+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2 What do you think about teaching ELT http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4743 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b><a href="http://s3.picofile.com/file/8374727550/What_do_you_think_about_teaching_ELT.pdf.html" target="" title="WHAT DO YOU THINK ABOUT TEACHING ELT">What do you think about teaching ELT</a></b></font><br></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/8374727876/banner.jpg" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="baseline"><br> </div> text/html 2019-10-09T05:44:02+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2 منابع تدریس آموزش زبان انگلیس متوسطه2 http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4741 <b><font size="3"> </font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><a href="http://s3.picofile.com/file/8374722642/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf.html" target="" title="">منابع تدریس</a><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">آموزش زبان انگلیس</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img src="http://uupload.ir/files/vs09_english2.jpg" alt="زبان انگلیسی آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان " vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></span></font></b></div><b><font size="3"><br> </font></b> text/html 2019-10-09T04:55:59+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2 نکات گرامری و کنکوری - قسمت l http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4740 <div align="center"><b><font size="2"> ن<a href="http://s3.picofile.com/file/8374719718/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_1.pdf.html" target="" title="نکات گرامری و کنکوری-قسمت 1">کات گرامری و کنکوری -قسم</a>ت 1</font></b><br><br><br></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8374720742/images2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="baseline"><br> </div> text/html 2019-10-08T08:32:03+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه کار و فناوری پاورپوینت پودمان الکترونیک کاروفناوری هشتم http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4739 <h1 style="text-align: center;"><font size="3">پاورپوینت پودمان الکترونیک کاروفناوری هشتم</font></h1> <p><font size="2">تعداد اسلاید:۴۵</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">حجم فایل:۴.۸۴mb</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">پسوند فایل:pptx</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font size="3">دانلود فایل </font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/gwxb_%28%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%29%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_2%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9.ppsx/"><img class="alignnone size-medium wp-image-752" src="https://moalem24.ir/wp-content/uploads/2019/09/logo-download-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128"></a></p> text/html 2019-10-08T08:27:20+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه کار و فناوری روز حضور سرگروه کار و فناوری http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4738 <div align="center"><font size="2"> باسلام و تبریک آغاز سال تحصیلی خدمت همکاران ارجمند کار و فناوری<br></font><br><font size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhMVFhUXFhcXGBgYFxcYGhgWFRcXFxcXGBgYHSggGB0lHRcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy8lHyYtLS8tLS0yLzAtLy8vLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYABwj/xAA/EAACAAQDBQUECQQDAAIDAAABAgADESEEEjEFQVFhgQYTInGRMqGx0QcUI0JSYnLB8IKS4fEzorLC0hVTY//EABsBAAEFAQEAAAAAAAAAAAAAAAQAAQIDBQYH/8QAMREAAgIBAwIEBAUEAwAAAAAAAAECAxEEITESEwVBUWEUInGxMoGRwfAzUqHRI2Lx/9oADAMBAAIRAxEAPwD0naFXnypSuFVKTX4tQkIgvyYnyET5mKUPkvmKM4HEKQD18QjP9pcHLM2TiFmkTQ0tVVSpDjODe1dC1wRFoJTtig9KJLlsoJ+80wgmg/CAovxPKK4yfVLHqv57E5RXTFv0f89zOrtDET5S4uXL+2kTGVkCkFpUwKSMpuSDlPGxpeEG2MfifDKkmUDYsUZKf1TB/wCQTGmw8tZCnM5ZnYsxOrMfwqL0AAAArYCCZ3b2VyDi1z0UadT0iPw0mt5P39x3q4xfyxT9Pb9v1K7Ymw5eFrMmOHmn2pjWArqFqfebn3RYriy//GKitMzVAtrQan3ecMZpSVZ3DFRmLMakDiANP6RrAcBiw5zqGCzM1KiniS1RxDKKgjULBMIRgumIJbZZOXVNkz6tX2zn5Gy/2/OsVeN2rMZzLwqLMZTlYsSEQg3zG1aUIotTfS0XDOAKk0A3mIyTwSRKWu8k+Fb79KtXlbnEsNkcxiCbZzMTnnTChNe7U5QLCozjxkVqdRqYdIEtBlkoDTcoAUHf4tB0vB/q2b/kJblov9u/rWDAcIWw+ZP2ACSze21B+FberanpSCJLCiigAcBBIa7ACpNBxNobIkktyIoyuy7j4h5E+Iet/wCqH0gU2bnK5AbGubQUNiBvNj5VAvB4kyuPtwNhph4BhuWGJYAvAVe/nb5n9okTUNLRCdSN3IchxiSItEjEyVny2lN7LqV6cfW/QR4xtDC927ynUAqxU2G61R8Y9mwjbzGG+k/ZuV0xKiz+B+TqPCeoqP6Yz/EKeqKmvL7Gl4Zf0WOt8P7mn+jrtD9Zkd25rOk0VvzL91/2PMRrI8A2Bto4PEJPU1Cmkxb+KWSMw8xqOYj3vDT1mIsxDVHUMpG8EVELTW9cd+SzVU9ue3DHNSEh0IRBIKN00hCOMOrwhCBvhxCeUNIA84fQ+UN00H884YQwgnlDPIQQrx/xDSeEIQJhvMDYE8vjBiAPP3wxhXWFgRGKryjoJUfwR0LAin2b2blYabnMx5rr7CUFRXQtl38zQRfhZjanIOAozdToOlfOBSpxSTVZeZlsUSgJYGjUqac77oZ9vM4SF5UeafWqJ/2iUYRr2iimVk7fmm8nNjcPKvnUsTloDnmM1aZaXY/tEaXiZ2Jk1WUEDFCjM9Cy1qWKgEgaeE+0CQaRJw+HkyCco+0a7G7zHJ1LG5/YQfxtwljoW/8AqvvieG+SHUlsiHL2bKloomkMwqM5sTWZ3lBTW4U0GtIO6s6hUXIoylSdRl0yoPS9LboTuhLmBhU5hkJJJObVTU6VuKeUSZ4YqchAaliRUA7qgEVEPwR3llMYmGWtWJZtxbd5DQdBCzzlZX3ey3kdD0P/AKMRUwJeYk6ZZ1rQCtFV0AZDejHMCQ1AaW0rWViJyAFWuSKZRdqHkNPPSGy2KSSWxJhk2cqirED9/Ib4hypk0qASFtc2LHn+FffDCFU1GvE3J6n4Q6iN154DNimPsjKPxNr0XX1pAapWrNmPFv2Gg9IBNnRAnTolgb6mgU10hM0UyY/7Og9oW8hpX4DrApOLcaH+cobpJdReGZviL9biOMaTZlFOX+dYeJYPsnpv9IbAskjvwd8AxEzUj+eUBdDAJiEXh8DZJ0idUaGGbY2aMVh5kk6stQeDi6++IErFZT4tOPz/AJwi2w2IUioMNKOU0xKTjJNHhrIVJDUBBIYWsRYjWPQvop2/7WCmNWlXkn8v3k6ajkTwir+kPY4l4nvVHhnCvlMWzDrY+sZeUzSnWZLNHRgynmP2OkYKl2LXFnTuK1NCkj6EhCIgdntrpi8Ok9PvCjD8LCzKfI1ixjXi8rKMVrDwxt4bpDiISvCJDCEcYSvCK/a86lFGpuYzuG7SzF792IMqWBSvtVLBVAO+tzAL1sVe6cMKjpJSq7mTYkAa3MNIJ5fH/EU+yu00mcLVBGtouiK66QVCyM+HwDyg48grboGy8f8AEGPKGMKa6xYRBV5GOh1DwhYWREbDzmrnCk5hRgKWmJ4a3OhG/kOMHMt29pso/CmvV9fQCBSGyzKbn/8Aaj91/wDMTouYFBZW4OTKVRRQB5b+Z4w9oRmA1tEOZtAfcGbnovqdegMNhsm2okidJzqV47+B3EcwaQCVtBSooCzaMq7mFiCTYXB3xGmOW9tqj8Isvzbr6RwnUFBYDduiSiVuTzlEhs7e0co4L+7a+lI6WqqLAD9+ZO8+cRWxRgDz+JiXSRyTpmI4RGmTYqMTtpA2Rau/4VFfU6CJ+CwE6aPGMnKuldP33UtCksLJKGZPAObNiK5/nyhu0cA2HmoA1UmErXg4Ohve14kzzlbKtqDqa3vDZyO1h4HyFyyyTq1h5Df/ADhHS0hqXNYkosPgjkRUgirBFWkKxhCFWZua/PfDZ0neLwkcr08uEMPkr58qI0uYyGx0/lIuMRKBFRFXMWhhyLJPaDAfW8GygfaKO8Tf4l3dRUdY8pFxu9P8x69s7EAUvcCgjzzths7uMUwA8Ez7ReHiPiXoa9CIx/E6eLF+ZteEajd1P8iR9Hu3PquJ7pyO5nkDks37p/qsP7Y9fEfPUxQwof8AXOPXuwW3/reHo5+2leCZzt4X8iPeDEdFc5LoZfrqMPrRpoS8LAsTNCrU+nEwfKajFylwjPUW3hFJt9xVr0AQ1PCxjEbVGWRLk18TkzW8rrLB6AnrGi2vMLlUreY1+Si7e6MptwtOnJlRiCSKqwsAKKCtNwH834uh+eyd74NS/MKo1Lllv2bkd1KBPtTGt+lTQfuesegYY1UFtYw/Y/DNPfvG9lfCv6Vt79Y3oAFhB+kg/msfMn/4C6nEcQXkNIJ5fGGWGl4KRXWEIg0EA5THQ8iOhhEPES6rbUXX9QuPl1hGxbsPAhHN7UrwUXPuh9YQmCQHD8iLNw7NdjmPA6dBp+/OK/EY1lNGFDFwWik7SAZVbfUj9/55whuALbQPKGnH01pFQXiz2DsozSHcWFQQSSSwWthovG9YeUlHklCtzzuBO1mc5JMtpjHeLKPNiPhWDjZM2YG72Z4qGiJutbNWlb7iRGrwpKEBVC/h8NLHcDTXXT0vC4qUVatDla9Bx+95Dz4xVOxvaOxfXUovL3KzYOzjIlKpyNM3sBUG9QKUvS19bReSMI1qnjUE8TUV99obhc1KItAdWPHzg4w5oSWNSPIdN8Q8i5vqk2/Mr+0eEEyUUU1mL41AFgVuNPZ0IvxiikzhNlBt4p8qRogSpoDQkcNdBUIDVjrdjGU21KOHxJl6JM8Y894/frEqpZ2KNRHHzE2UIlSlivkmJshr+vwgjGwLkOTCQmaEzRHA5xhIWscYQhFamun8vEbFyoPMhqGopw08oYRAlGAdttm99hQ+WryhnFr5aUcel+kT5K0avCLAMKCtxcEcjEbK1ZFxfmPXY6pqa8jxig1CinSLHYG2fqeISeB4PYmqN8sm58116RH29stsPiJkoUy1zJUm6Ncbt2nSIiyW4L6n5RzOJVWbvdHYpxuryuGj6BkzVYBlIKsAykaEEVBEVW2naoFDQb9xJjL/AEX7aJQ4OafEgzSjXWXvX+k+48o3zKCLjzjTur+KpwnjP8wY0c0W7rg8/wAbMIM2YwIoBLl135hV2HS0Qdiy83eTNyqQP1EH4D4iN3jNjqwOWlDuIqD0iqOxWUBFQKtanLp/NIF7NtdKpjH80EdyE7O43+RN7KYES5KjlF5SB4aVlUCK/bXaDD4X/lfxbkW7noNPM0jT2hHfZATzZLYs6RV7X27Iww+0cZtyC7npu8zSMHtntviJ1VkgSU4hquRzNPD09YyjKxJJNSdSWJJ6kQDdr4raAdT4e3vP9DdTfpBapyyBl3Va/WkdGDvy9T8o6Avi7/7vsG/B0f2/c9pJhtYSsJWOowci2KTA5qBhQgEc4drEiVgydSBxG/0+cM2o8iUXLgqF2XKDBgtKXpWor5GC9+ZUwMDQP4a0FmANL7qio52i5mSVQW14m5io2oocFRbMKg6UZSLjgQcp6xBWxnLpLe3KtdZOKZGDiYXcXr5XpbSoqIsccQyBwx8QGQUqLjgL6fCKnZs3vJKFiFy1G8HODcb60PKsW2xp3tSzu8Q8iaMOjV9RFOQlepEkTGFPbLbgTQUHIWH8rEqaP/2Proo1PK3+Yi46RSZQk0NxrSltaajkYjSxPlz89V+rlQK/fqTSv83CHbwShHqfJe4Q8iK8dac/j1ij7dYPPIzgeNCGFNba28qxJ2jteXKWpfLwY2J/SKX9N8ZudtmZNP2KED8b6nyHDzicIvOUUWzjjDI+z5+ZQYsZbxS4FMlRWtzFikyCgHJYhqxxiKjwYTobA+R8KTSB97Apk2GwLI6ZNgazhWxgLzIjrLLmg8yeAhOI3UWMzWo3/vEhDEeStABUmlqnWCy3v5xFEmZv6QcFmlpPAqZZoab0amvkfdWMYs0U0j1nuQ4ZHFVYEEcjaPJMdgO4mzJLC6NSvEag9RSMTxShKSsXmb/g2obi6n5cfQdKxbynSdKtMltmX9weRFRHtmxdqJiZKT5fsuLjeCLFTzBBEeHKi8I0PYntGuBmOk0kYeZ4rAnJMA4cGHwED6K9QfQ3sw3XUOcetco9eit2zt6RhVrOmAHcouzeSi5jBbd+kOZMqmEXIuneuPER+Vd3WMhMTMxeYS7nVmJJPXhBd2uhDaO7BKdDOe8tkazbXbrET6rIHcS+NjMYeeidL84y51JuSTUk3JPEk6wwS14CFMteAjKtulY/mZq1UxrXyofHQMIOAiz2NsV8S9FUBRqxFhy5mKG4pZbLXLHJXx0en4fsnhlUKZaEgakAk8zaOinvf9X/AI/2D/FRLNVJ0FYA837QyVGaaFLFQaBRuztuqbUFTePOO0u28dipauJZkS5bh1yV7y1RWguRcxpPo52l4Glsj99XO5auZs2hbNcW6XjrpalvjY5VVLKXr+hqtl7XlnDGeVyFQRMU6q6mjLU89PMRWdlcQ8x5k9zRWt+omh9ABTrGJ+kLaIzukl/bZTOVT4c6Dw33mmvkIz+ydqzZAHdTGXjwPmDYwFO5tp+hpRpcV04we44xi2XLSlRWtdN9OcRcbJASxOcHMorqRWqgc1zC3ERldjdp3noFnALU5Q6MVJIFaUGm64oLxqjPAuKUrSqkajjTfpEo2tS6kRlBNdLK/Z+LMqeCpAWYKgm4BNKmleFD/SYtRicswMrZmBJOgrUkMARbSh6RT4yRqq2oRMTqdPWo8iIgzZE+ZZnEtK6C1eVTcnyvGo4qXzIzozcPlfJf7V7RSx7TAcFQZmNDp/KRTHaE+b/xJ3S73bxNTjey+cPXZSyRmyAVFc0yo65faPUrEDG7dlS6Cudt1aUB3UUWB5684pndXX7hNWnuv42RLk7JUEO5LsRXMTmrXfWLFZYpSloosDt0TSXY3Sx1/wCNiP8AyxHRzC46b3jWrlAoOfOCaZqyHUgLVUOixxkSjs1gxykZdxPwh0ySya3HEQyRj2C0oDTfApc9ySCahq2OnLXS9IswD5RIWbC9/EJ0cMFKmp5RPGzWpqPQ09YWwt2L3sAadAsRVTlaxg+y8NmqzC2gH7wsjbsimbEzZVfEaWoBXmDFhMwykUKj0h4UUoNIi2SUdwckawGfWv8ANIlLqIE6XrDEg0onLz/eMj9JGzTSXilHCXMp1Kn4jqI1KNeC4zCLPkvKbR1I8juPQxRqau7W4l+ludNqmeOh+R93zha7iK+dPnBHw7KzS2BDIxUjmDSE7umscs9njB2cX1LImbkfd84UvyPu+cKFhSsRyiWAfe8j7vnHGbyPu+cK0uOWWYXyiCYKW0xwgBqfKw3mPQtmbQlYWUFmMFUaE++oGsYHB4mZKYlCBUU0qffpxgE9GdszkseJP8pE2q3HD5+xTOEp7eRqcV9IhDkS5JZa2YtSo40paFjJ9xyjop7VPoR7BLmduAlAoUMbZ5lWNR+Vf3MdjdoEoXdmaY4HiByEKLhQF3edYwOCk5zmm1AQkUNbsKk18qRInbSepYtVRr/qOinpF0/IZuh1VVdvVdHPp7MuZ+MDgLSmXcOG8+fOHYNlINTcGgFfSw19Ytdhdj506UJweWA6hkFSbG/iNPCeXKGY/YXcSm7yTOfEufsu6UugCWbOVO/MPTzgZQ3wT1tysscoMj7OxQ+tJLe6EAEVy1ruqTzOsb7ZqSyndSWxEuVqqygJYNdXLr4mJ18O4iuseTS0eod0quYhWIy1y0LLTUEVHrG82vt+b9UlTBlrNTWXUBTLc1XlQMKj83KsScE5YB9PFy2Z6JsjYaJQAhKmvibO5qACbkgVoNc2gtF7h8GiMcoqcntE1bU2BOg5Cg5R8/ydqzSwOe+7xR6DsrbM7C4cmf3hLHwVOVVFBQAkZiTvpbSCq5S/DjYlfpoQXUpZf0IP0kdoWaYZKVPIRlsbhDMxMubh80tUMtwHNTmllSTYnUj3x20EZ2L5gSdacTrEZg4v+5HH5mJqiXOdx/i4JdOHhGg2HgDJbMzZgzMXF7rMsy3PCvujTYWQbrqVNCeOhVuqlT1jzeXtR1JBLDqTT3j+GN72R2qJqgC5BEsitNamWSWrTR13/di3TQnU31PKAtfKGoUelboshhWG6IuMx0iSwSZNVXIqJdQXoBUnLWwtq1If2p2j3KmWMzMy6ISgWu8sPE2m4gHhHnq7Nlz5maiyJiklpkuctRmtV1pY+ta0hWa1ZaQBHTxi/mZvsPPms5JCpKWWWU5y0wtalLZUAWulTzG/F4r6SRh5yoFmGkwCazNmzIW8ZuSWOU2roRGjw8mRhxMczJ052GU1cFAM1UVRQUFTEedtfCyPCuETPbM2Vasx1NeJNTAru3zJ5NmrRz7Gccs2+HZXUNRWPGgNtQQeBsR5wUmIWFDZVLAAN4aDdQeAkDiMw/pEGlG5g+uSnFSMa2DhNxCwMzN0PrAagGrW4byfIC/XSJNpckEm9kEaOe5gX1gA3Ugccwr/AGgEe+C0uaHfT96+hB6xCNsZv5WWTpnWsyRHYXtE2Q9hEd0pCyTFpSYv6RNn93OTELULNGVqfjXf1HwMZ0X3mPT9u7O+s4aZK+8RVDwdbr66dY8lw8w0oagi2nCOe8RocbOpeZ0/hOo7lXQ+UTR5mGMOZ9YFnP8ABCFjGdiRrbBAo4n1hacz6mI9TwMOBPA+kLDFlBsvM/3H5x1Obf3N84FUworCwxbD6D839zfOOgRemsdD9Mvcbqj6gfpM2UcNjTMUAS8QpmDh3gI7wU01Ob+uMRicQXIVRXdQC7MbWp52j3f6QdiHGYJ0RSZsv7SVa5Kg5kH6lqKcQIwX0adiJ5nLicRKMtEuneAqS/4gp8RA8qVMdVPK2RyNU045Zuexmy5mGwUqU/tAEngGdixHTNSNArBVqxCg/eJpU8BvJ5CHd2xNLKOJ8THmF9letYImGVTW5b8TEk9CdPIWimGlbeZkp6qK2iUuM2FLxDZmQkHLXPVVLLWjBB4iaGlyKilrQm3+zqTMG8lBdRnQCiiqVJVVWwzAsLammsXxeHId8EqmEVhIG+Jn1J54MJ2H7MpJRcZOlZWy5kR928MQdCd28Vip7W7SmzmMwBjLzUJFwDqFPARoe3+2DhpZS9DQp5MSKdDmH9MYnAYkzlyhco30FC1fxU9qAa4Tdn0Nx2Vqltvd+gDCTmJ3xZGWRqLRbbP7ONUd4MnAEVc8wguPNqCLj6gJJGVKaks9HcUpoPYT/secaSgkZMrMGWk7FmzaEKFU6O5Kqf02q/koMbDs32aeSmZc2XMHZmGUsVrlVE1CipJJubWEFwGITOQQc1KEtdiDbU38vKNhNxwTDmY1LKRXdmX9q38oqufSvYlRLrljG5iu0eEDVm5czC1CaAgaZTx5RhpWzlxGJJaSFCgBaEjWxqoHM6mAbZ7QY6ez5WRUr91TQlfvcrGKte1M0KVny+8rVQ6+E6cflSM3t53XmETqgm/U2yJLl+BSL033tQjyinlTe+xSrYgz5Y4m1CfIC8Nw2IlphUnAZWK0Yb848PWtLRI7D4RmxEszFItMmfqahAoRXnQ03c4rjBrIYrXGmNWcrlm+wMk+OYy+FyVDAklKEAFl/CGUGo51pFzhJLMAApJ3gXIPAmwXqRFlhtmSpMsd49VFSAKhTmqfNteNOUZjbHbk17nAopItmp4FPTU/lXqRB9OYRwZ+oUbZ9TNE2GWWR375a6Zan1elugHnGa2rtmThswLALnNSKkksbczu6CIm1dqY0SU72ZLZyRlQoAW3GmXTXmNIpf8A8l3MxZk7DpMuCQKEEjQHNY3GvIGKbY2Te26Hqmq/I0uwkbFEZA4lmp7xkYClxbNTNcReTtnmRlq2YHw1pS4qVr0qOggnZjthhcZ9nLPdzQK9ywoQBqVpZh5RdbQw3eS2TQkWPBhcH1pFlUFWx7n3E0ZyYIAxpBZbVFTY6EcGFiPUGAzdINRlMPJmb4857c4LuMVnWyTvGOTWDj1v/VG/lNuis7X7O+sYVgorMl/aJpu9oX4ivugbWU92toK0Oo7N6fk9meeLNrvH86w+tfOIuGOYa+4fKDqvM/8AX5RzEo4Z2KllD6whJjure75R3Vv+vyiOCWRUY7xDZ88IpY6D+AQ4Hmf+vyin2njhQualVNFFvFM03Dd84v09Hdnjy8yjUXqqGfPyFEuS3imswc3YUU0roPaG6m6OilbBSyazphEw3YA6E3p0FIWOgUUljCOfcpN5yz6EWZfS/GlYfVt/x+UMlud4Po3yhZsw/wABg4xxCp4+kHlDdAErz9PnBgp/2flCY6EnHdCqbaesNsNSBEDEbWUHLKRpz8EFR1Y2EISTZB7U7Al45ESYzLkfOGUAmhBDLcilbXvSmhiNgMDJwoypZvwy6vMPnMN1/pCiLjDbMxM2rz3WUgFciVrTW7G5sDuAtBNiYfuzN7xElKGPdzBUFgGpVgxJqRQ1oDrTcTTOyEH7htNFs4vfZfqRcJgcRMFVVcNKuSbM5A1J4e+NNsTYsqWSCczWOYmtagb6/GkUu1+2UnOqSwZk0VCqgzG4oRUX9KQaUmMmqO8YYaXuQe0a6Chrrz46RGU5SXoi2NEYPfkF26wstRLmycoaWSHCjVDvNN4PxMUW13afhwizMik0Y0LXp4TQXuoI/oHGNrgSuIlzpDSWApQsQoWYWBzZKagV1PGMb2eVpE15UxqOhpysaqx4jQ+UM4dytwfJBS7VqmjKYpEweSWrO5p4qrlqGPBq1rThEsYXBOAzSpjsRW7Aaaiw/lIve3XZ+bOmrOl0pNIGZnplIT2WrZQMreIcfWu2DscBAGJchmJy2UMDQjvCLg0+6D5iFdp4dmPb/F5l1WoSsk7FiIGVJwzMMuEzsRarOxItUADyFuUW+HwtTVZaSnoBWWM0wBbgFicqeRPSLGXglRaWA/Coyr11ZupI5QXD0AoBTyiqvRec2Qu8SXFcce5ZTsAuJkjMDWWNAfunQbqgUZdNBFBK2ccOT3IUbhVa5f03H7iNHsif3bAnTf8ApOvocp8gYmbY2C8w1kzFS9wyFx0owpFklh4ZCuXXHqMMZGVi5YlyPE5uTvoeC/lApFdjsXLEsk1qaAClAeZG+4Ww3i5MbDG7AnIKkBuaV+Bv8Y812zgZjT8v2kx2bKEWmY8raCla6c4WEyflhkHBY1pWIlzE1SYlCL1bMBlH4qgkGnlH0JLBYVO+MJ2W7MScGRNxRV8RTwyk8QljgBx/MaRosTtOa9lpKXoX9fZX3wnFyYzsjHkZtWVkm7qTBmA/MtA3qMp9YiMsJkANbljqxNSepvDyYvSwgGclJtojNYwRJlDDZogAaJIpkec9o8CMNinQWRvGlj7LHS3A1EBDrxP9p+UbHtxgO9w4mqPHJObzQ+0Olj0jF4a4jmvEKe1Y/RnX+F6jvUrfdbMf3q/xW+UL3q8/Q/KH5IHiGCKWP+ydAPOAFhvCRpPZZbI+Mn18Cm51NCMq7zfjpGeecHbvAPAnhkj8Tb28hEraTsT3INHfxTW3Ig3V90E2XhRMYNSiKKIOC8fMxtxUdLVvz+5iSctVdtx+wknZoKglak3JINyd+kdGhCx0Zb1csmmtJE9WWV/P9GGvJru95gjTAIH3prSOtOKYIkr7QJHEEw5Jim4FfQn4wcmK+fhgz1UlTxH7w5F7AZ+DmTpwUMqy6BjmvYMAwCqRm6m1Y0zCXhxmAREW2gtxFdSbEW41oYz02dMlkPqUvmXUilDVfLhEvE4KXMmoXZpmeXmQVtUGjHyuhpXeeUUXtr6B2lcWiux3bCYxyYeU82ZQaaCm9mNFUVJvbWK7D7Lmz55THzylFz9zJBNjuMwfsKc43mH2dSSAoRALgBRY11NtREXDygPEBoSHeZaovpupUmKK5Z3isfUNdmE0/wDH7vzBYDAy5AKYWSsrQ94aHNoWubk0rEsYUMTQGYSS4qSVDCoF/d0ENSQSRQd4y2zNYUYVNDv4dTE3DTu7zAuGqagAUCjQAUi1sHSOlSmlzF0GbXf4hWw8x8IzfbjCd1NTEKtj4H/+JPWo6iNJO7xwWsKCq13MLivKvuge1lXEYd1agzDw38teFGqOkNGXS8inHqjgxk5e9WhNtQTehFwQOINIbsx6sw3khiOBplYeVUJ6xH2bPORkPtqaHpYxKw2H7vEAvUiagoF3MBW5PFd0GSAOhsms9TSCJLhJchA1S9a6UGld7X+FYJXUcCQeljDFcoY3CB6fL9o0mysRmlipqRap3gaH0pXnWMpWGsxNRuOo3Ec4rnX1E67u35Glxm3pSEqtZjDcug820HxigxWMeY2Y5Ze77MUanAzPaPSkCUUFBYQ0CphRrURWaicvYPhEC6Cm/wDnGDkwOVv4Q4w7IJ7A21hY6HAQhIE4iE2sT3iDiWVQSxAHEmg37zDp4IsLLINQbgihHEGxjzLHYI4ee8ok0B8Ol0N1OnC3SNFtHtpKTwylM1uIBCjrS/SMrtDaM7EzBMmC4FAAhFBw0vqdYyvEZ1zjhPdG34RVdXNyaxFkzLzb3fKKrH4wKpmmpVTllrbxzNKig3aRMfE5QBS/AggU31+EO29PwmJP1iV9jMloAmGoSpmXq6nhpu3QDoaul9ya+hqa63P/ABw/MzcnDsTkN3chpp8/ZQRp8NhwgoCfd8ohbHweVczA5jetDcnU6RZdD6H5RRrNQ7J4XCCNHQq4ZfImXmfd8o6OryPoflHQHlhexuuzeP72WATdPCfL7p9PhFxKuaxhuzc8SpwqTlbwmvPQ+vxjdlo6jw6/u0r1Wxx/ien7N7xw90KzRHlqRUmCM0MLQejNbFME2bUy3lD25fjl81ucvlQMvlSAGYBCLP7t0mjcaN+ltfQgN0hpxyiymzpkajA4rMFowyte4r0HCtf8CGT8Moc5hnrQBTUilbW04RF8KMykhUb7RSdBU+JedGrbgy6R20tsIa0sQLMbXNq6+Hfc0gTz2NLKwTZlaUY5RuA100AEVcvaTI0wPJEsK1FYmpZam4HobWvSM/iu0wWrIWZuNcoG7Xfu0qecV7CZPvNcgV9kArf8wNz1i2NUpPJB3xintktto9qlAyqWdq1IBOo15Ddx8oqcRisTPBBLIv4VJFa8TqYtMHgUFKKPSJ/1Q01HpF6hGIJK2UuDPbD2cMzZ1bwpUC4DGorU77VNIvVZjUgC1DpZcooKV0IEPk4cqwa1veN4hJkghiBpqPI6e6J5TFFvAx1Arx/1rEedOyTFDWE0UB//AKItSv8AUgDDmjxNkyM9kUsd53C3Hzjts7DmTcM7I695UNLpok1DWWSf1eEjg5iucktixQbQEiG0gWzsV3sqXMylC6glTqp3joYkU4xLINJHBawq8tPjCFq2EOY7oRUHkC3WG1+MENl6RV7S2zIw61mzAOC6sfJReK3JRWWy2MZSworJYqIDjcbLkrmmuqLxY09OMYXanbea9Vwyd2PxtRm6LoPfGdbCTJrZ5sxmY72v/qM+7xGuHG5qafwq2f4tjUbY7fC64aWWP43FF6KLnrSMpjcTiMQazWZuA+6PJdBE2Vs8Ae17oMMN+aMm7Xys8/uben8Pqq3Udysk4UjUfCJJYqptSJX1f83uiJtSSyIJhB7smgaliw1FeIBEU0R71ijkIusVMHLBU46eQPzE+lNIJsbCVOdv5wERMLIM2Zyr7/8AEaaVhwooD7hButvUI9qIFo6XKXdkPzR0toUSufwhO6G4n3fKMfY1shM0dAe75n3fKFhsL1Fk76wv41/uHzjc7H2oJslWBDMPC1CD4hThxsYwMiY5HjFDwrui67OYzJMyk2b/ANbo1PDblVd0+T2MnxTTu6jqXK3/ANmsMxq0g9YjIKmsFJjqTkMjHNTBWuKbqQFBDi0LAyZExW0ZxVJaqPBYMSdNNBqKZbcRApOzc5rOdjvpu6DSJtBCsYbpSLO7J8kHaOzJUzKPEFU111ty0iSq3gq4djwHmflBPq4Gsz0A/esTWESeWiRhhE9DFSAo0mt/1+UEWZMFwwccPZPQ1ofdEJLI8XgttI7DpLZh3mgsb0FDpXlX4xCl4rNa4O8HWHNNyixvFfSWqZYT5ktWJNxcKvsplNvZF3OutrxDm46ooBbcLADhRR+9YgloaWho1RjuSnqJSHtM6QBmhs2YAKk0EZ7aXamUlRLrMb8vs9W+VYlOyFazJ4B412WvEFk0so74qtqdqMNIOVpgZh9xSCa8Dei9Yx+N2ticRYtkX8KVFuZ1MRZGCA1MZN/i0VtBGvpvBZPex/kWW1e2c+faWVkpyYFj5sdOkUqYcE1LqSdSWBPvMWKGmkPMw8Yx7dXOx75/U3qdHCpfKkRUKjen9y/ODfWh+JP7h84c0w8YaXPGB9n5BKyjvrI4r6iHy5ynePUQ0TIIG5xF49CW50sZ2VEILMwUCouSaCLvtZtJJCLg0yzCEIIfKVRm9qZQ7z4qA8axU4XHNLbOvtAHKeBNqxFQGpYkl2JLMd5MX1WKCyuSi2p2SWeCPgJMuWooVr+ofOJJnL+JfUQ8NHZjxiqUlJ5ZbGOFhDe+X8S+oju8HEeohc3nHM54xHYluJ3g4j1joTMeMdCwhssEYdhj41/UPiI6Oi2v8a+qGv8Awv6P7HoghY6OjtzzsSGmEjocY4RwMJHQhIDNY8YSOjotRYhrwTZ58YhY6FLgcsp+qnfmAryvaHTY6OgcsAwN46OiSK7ODCduJrd6q5jloLVNPSKjDKIWOjmvEP6zOn8M/oxLBdIGY6OjINsWHCOjoQkNOkNMdHQ4wiwsuOjoT4HHtCiOjoYcQ6Rwjo6GGGy4cY6OiTEJHR0dCGP/2Q==" alt="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhMVFhUXFhcXGBgYFxcYGhgWFRcXFxcXGBgYHSggGB0lHRcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy8lHyYtLS8tLS0yLzAtLy8vLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYABwj/xAA/EAACAAQDBQUECQQDAAIDAAABAgADESEEEjEFQVFhgQYTInGRMqGx0QcUI0JSYnLB8IKS4fEzorLC0hVTY//EABsBAAEFAQEAAAAAAAAAAAAAAAQAAQIDBQYH/8QAMREAAgIBAwIEBAUEAwAAAAAAAAECAxEEITESEwVBUWEUInGxMoGRwfAzUqHRI2Lx/9oADAMBAAIRAxEAPwD0naFXnypSuFVKTX4tQkIgvyYnyET5mKUPkvmKM4HEKQD18QjP9pcHLM2TiFmkTQ0tVVSpDjODe1dC1wRFoJTtig9KJLlsoJ+80wgmg/CAovxPKK4yfVLHqv57E5RXTFv0f89zOrtDET5S4uXL+2kTGVkCkFpUwKSMpuSDlPGxpeEG2MfifDKkmUDYsUZKf1TB/wCQTGmw8tZCnM5ZnYsxOrMfwqL0AAAArYCCZ3b2VyDi1z0UadT0iPw0mt5P39x3q4xfyxT9Pb9v1K7Ymw5eFrMmOHmn2pjWArqFqfebn3RYriy//GKitMzVAtrQan3ecMZpSVZ3DFRmLMakDiANP6RrAcBiw5zqGCzM1KiniS1RxDKKgjULBMIRgumIJbZZOXVNkz6tX2zn5Gy/2/OsVeN2rMZzLwqLMZTlYsSEQg3zG1aUIotTfS0XDOAKk0A3mIyTwSRKWu8k+Fb79KtXlbnEsNkcxiCbZzMTnnTChNe7U5QLCozjxkVqdRqYdIEtBlkoDTcoAUHf4tB0vB/q2b/kJblov9u/rWDAcIWw+ZP2ACSze21B+FberanpSCJLCiigAcBBIa7ACpNBxNobIkktyIoyuy7j4h5E+Iet/wCqH0gU2bnK5AbGubQUNiBvNj5VAvB4kyuPtwNhph4BhuWGJYAvAVe/nb5n9okTUNLRCdSN3IchxiSItEjEyVny2lN7LqV6cfW/QR4xtDC927ynUAqxU2G61R8Y9mwjbzGG+k/ZuV0xKiz+B+TqPCeoqP6Yz/EKeqKmvL7Gl4Zf0WOt8P7mn+jrtD9Zkd25rOk0VvzL91/2PMRrI8A2Bto4PEJPU1Cmkxb+KWSMw8xqOYj3vDT1mIsxDVHUMpG8EVELTW9cd+SzVU9ue3DHNSEh0IRBIKN00hCOMOrwhCBvhxCeUNIA84fQ+UN00H884YQwgnlDPIQQrx/xDSeEIQJhvMDYE8vjBiAPP3wxhXWFgRGKryjoJUfwR0LAin2b2blYabnMx5rr7CUFRXQtl38zQRfhZjanIOAozdToOlfOBSpxSTVZeZlsUSgJYGjUqac77oZ9vM4SF5UeafWqJ/2iUYRr2iimVk7fmm8nNjcPKvnUsTloDnmM1aZaXY/tEaXiZ2Jk1WUEDFCjM9Cy1qWKgEgaeE+0CQaRJw+HkyCco+0a7G7zHJ1LG5/YQfxtwljoW/8AqvvieG+SHUlsiHL2bKloomkMwqM5sTWZ3lBTW4U0GtIO6s6hUXIoylSdRl0yoPS9LboTuhLmBhU5hkJJJObVTU6VuKeUSZ4YqchAaliRUA7qgEVEPwR3llMYmGWtWJZtxbd5DQdBCzzlZX3ey3kdD0P/AKMRUwJeYk6ZZ1rQCtFV0AZDejHMCQ1AaW0rWViJyAFWuSKZRdqHkNPPSGy2KSSWxJhk2cqirED9/Ib4hypk0qASFtc2LHn+FffDCFU1GvE3J6n4Q6iN154DNimPsjKPxNr0XX1pAapWrNmPFv2Gg9IBNnRAnTolgb6mgU10hM0UyY/7Og9oW8hpX4DrApOLcaH+cobpJdReGZviL9biOMaTZlFOX+dYeJYPsnpv9IbAskjvwd8AxEzUj+eUBdDAJiEXh8DZJ0idUaGGbY2aMVh5kk6stQeDi6++IErFZT4tOPz/AJwi2w2IUioMNKOU0xKTjJNHhrIVJDUBBIYWsRYjWPQvop2/7WCmNWlXkn8v3k6ajkTwir+kPY4l4nvVHhnCvlMWzDrY+sZeUzSnWZLNHRgynmP2OkYKl2LXFnTuK1NCkj6EhCIgdntrpi8Ok9PvCjD8LCzKfI1ixjXi8rKMVrDwxt4bpDiISvCJDCEcYSvCK/a86lFGpuYzuG7SzF792IMqWBSvtVLBVAO+tzAL1sVe6cMKjpJSq7mTYkAa3MNIJ5fH/EU+yu00mcLVBGtouiK66QVCyM+HwDyg48grboGy8f8AEGPKGMKa6xYRBV5GOh1DwhYWREbDzmrnCk5hRgKWmJ4a3OhG/kOMHMt29pso/CmvV9fQCBSGyzKbn/8Aaj91/wDMTouYFBZW4OTKVRRQB5b+Z4w9oRmA1tEOZtAfcGbnovqdegMNhsm2okidJzqV47+B3EcwaQCVtBSooCzaMq7mFiCTYXB3xGmOW9tqj8Isvzbr6RwnUFBYDduiSiVuTzlEhs7e0co4L+7a+lI6WqqLAD9+ZO8+cRWxRgDz+JiXSRyTpmI4RGmTYqMTtpA2Rau/4VFfU6CJ+CwE6aPGMnKuldP33UtCksLJKGZPAObNiK5/nyhu0cA2HmoA1UmErXg4Ohve14kzzlbKtqDqa3vDZyO1h4HyFyyyTq1h5Df/ADhHS0hqXNYkosPgjkRUgirBFWkKxhCFWZua/PfDZ0neLwkcr08uEMPkr58qI0uYyGx0/lIuMRKBFRFXMWhhyLJPaDAfW8GygfaKO8Tf4l3dRUdY8pFxu9P8x69s7EAUvcCgjzzths7uMUwA8Ez7ReHiPiXoa9CIx/E6eLF+ZteEajd1P8iR9Hu3PquJ7pyO5nkDks37p/qsP7Y9fEfPUxQwof8AXOPXuwW3/reHo5+2leCZzt4X8iPeDEdFc5LoZfrqMPrRpoS8LAsTNCrU+nEwfKajFylwjPUW3hFJt9xVr0AQ1PCxjEbVGWRLk18TkzW8rrLB6AnrGi2vMLlUreY1+Si7e6MptwtOnJlRiCSKqwsAKKCtNwH834uh+eyd74NS/MKo1Lllv2bkd1KBPtTGt+lTQfuesegYY1UFtYw/Y/DNPfvG9lfCv6Vt79Y3oAFhB+kg/msfMn/4C6nEcQXkNIJ5fGGWGl4KRXWEIg0EA5THQ8iOhhEPES6rbUXX9QuPl1hGxbsPAhHN7UrwUXPuh9YQmCQHD8iLNw7NdjmPA6dBp+/OK/EY1lNGFDFwWik7SAZVbfUj9/55whuALbQPKGnH01pFQXiz2DsozSHcWFQQSSSwWthovG9YeUlHklCtzzuBO1mc5JMtpjHeLKPNiPhWDjZM2YG72Z4qGiJutbNWlb7iRGrwpKEBVC/h8NLHcDTXXT0vC4qUVatDla9Bx+95Dz4xVOxvaOxfXUovL3KzYOzjIlKpyNM3sBUG9QKUvS19bReSMI1qnjUE8TUV99obhc1KItAdWPHzg4w5oSWNSPIdN8Q8i5vqk2/Mr+0eEEyUUU1mL41AFgVuNPZ0IvxiikzhNlBt4p8qRogSpoDQkcNdBUIDVjrdjGU21KOHxJl6JM8Y894/frEqpZ2KNRHHzE2UIlSlivkmJshr+vwgjGwLkOTCQmaEzRHA5xhIWscYQhFamun8vEbFyoPMhqGopw08oYRAlGAdttm99hQ+WryhnFr5aUcel+kT5K0avCLAMKCtxcEcjEbK1ZFxfmPXY6pqa8jxig1CinSLHYG2fqeISeB4PYmqN8sm58116RH29stsPiJkoUy1zJUm6Ncbt2nSIiyW4L6n5RzOJVWbvdHYpxuryuGj6BkzVYBlIKsAykaEEVBEVW2naoFDQb9xJjL/AEX7aJQ4OafEgzSjXWXvX+k+48o3zKCLjzjTur+KpwnjP8wY0c0W7rg8/wAbMIM2YwIoBLl135hV2HS0Qdiy83eTNyqQP1EH4D4iN3jNjqwOWlDuIqD0iqOxWUBFQKtanLp/NIF7NtdKpjH80EdyE7O43+RN7KYES5KjlF5SB4aVlUCK/bXaDD4X/lfxbkW7noNPM0jT2hHfZATzZLYs6RV7X27Iww+0cZtyC7npu8zSMHtntviJ1VkgSU4hquRzNPD09YyjKxJJNSdSWJJ6kQDdr4raAdT4e3vP9DdTfpBapyyBl3Va/WkdGDvy9T8o6Avi7/7vsG/B0f2/c9pJhtYSsJWOowci2KTA5qBhQgEc4drEiVgydSBxG/0+cM2o8iUXLgqF2XKDBgtKXpWor5GC9+ZUwMDQP4a0FmANL7qio52i5mSVQW14m5io2oocFRbMKg6UZSLjgQcp6xBWxnLpLe3KtdZOKZGDiYXcXr5XpbSoqIsccQyBwx8QGQUqLjgL6fCKnZs3vJKFiFy1G8HODcb60PKsW2xp3tSzu8Q8iaMOjV9RFOQlepEkTGFPbLbgTQUHIWH8rEqaP/2Proo1PK3+Yi46RSZQk0NxrSltaajkYjSxPlz89V+rlQK/fqTSv83CHbwShHqfJe4Q8iK8dac/j1ij7dYPPIzgeNCGFNba28qxJ2jteXKWpfLwY2J/SKX9N8ZudtmZNP2KED8b6nyHDzicIvOUUWzjjDI+z5+ZQYsZbxS4FMlRWtzFikyCgHJYhqxxiKjwYTobA+R8KTSB97Apk2GwLI6ZNgazhWxgLzIjrLLmg8yeAhOI3UWMzWo3/vEhDEeStABUmlqnWCy3v5xFEmZv6QcFmlpPAqZZoab0amvkfdWMYs0U0j1nuQ4ZHFVYEEcjaPJMdgO4mzJLC6NSvEag9RSMTxShKSsXmb/g2obi6n5cfQdKxbynSdKtMltmX9weRFRHtmxdqJiZKT5fsuLjeCLFTzBBEeHKi8I0PYntGuBmOk0kYeZ4rAnJMA4cGHwED6K9QfQ3sw3XUOcetco9eit2zt6RhVrOmAHcouzeSi5jBbd+kOZMqmEXIuneuPER+Vd3WMhMTMxeYS7nVmJJPXhBd2uhDaO7BKdDOe8tkazbXbrET6rIHcS+NjMYeeidL84y51JuSTUk3JPEk6wwS14CFMteAjKtulY/mZq1UxrXyofHQMIOAiz2NsV8S9FUBRqxFhy5mKG4pZbLXLHJXx0en4fsnhlUKZaEgakAk8zaOinvf9X/AI/2D/FRLNVJ0FYA837QyVGaaFLFQaBRuztuqbUFTePOO0u28dipauJZkS5bh1yV7y1RWguRcxpPo52l4Glsj99XO5auZs2hbNcW6XjrpalvjY5VVLKXr+hqtl7XlnDGeVyFQRMU6q6mjLU89PMRWdlcQ8x5k9zRWt+omh9ABTrGJ+kLaIzukl/bZTOVT4c6Dw33mmvkIz+ydqzZAHdTGXjwPmDYwFO5tp+hpRpcV04we44xi2XLSlRWtdN9OcRcbJASxOcHMorqRWqgc1zC3ERldjdp3noFnALU5Q6MVJIFaUGm64oLxqjPAuKUrSqkajjTfpEo2tS6kRlBNdLK/Z+LMqeCpAWYKgm4BNKmleFD/SYtRicswMrZmBJOgrUkMARbSh6RT4yRqq2oRMTqdPWo8iIgzZE+ZZnEtK6C1eVTcnyvGo4qXzIzozcPlfJf7V7RSx7TAcFQZmNDp/KRTHaE+b/xJ3S73bxNTjey+cPXZSyRmyAVFc0yo65faPUrEDG7dlS6Cudt1aUB3UUWB5684pndXX7hNWnuv42RLk7JUEO5LsRXMTmrXfWLFZYpSloosDt0TSXY3Sx1/wCNiP8AyxHRzC46b3jWrlAoOfOCaZqyHUgLVUOixxkSjs1gxykZdxPwh0ySya3HEQyRj2C0oDTfApc9ySCahq2OnLXS9IswD5RIWbC9/EJ0cMFKmp5RPGzWpqPQ09YWwt2L3sAadAsRVTlaxg+y8NmqzC2gH7wsjbsimbEzZVfEaWoBXmDFhMwykUKj0h4UUoNIi2SUdwckawGfWv8ANIlLqIE6XrDEg0onLz/eMj9JGzTSXilHCXMp1Kn4jqI1KNeC4zCLPkvKbR1I8juPQxRqau7W4l+ludNqmeOh+R93zha7iK+dPnBHw7KzS2BDIxUjmDSE7umscs9njB2cX1LImbkfd84UvyPu+cKFhSsRyiWAfe8j7vnHGbyPu+cK0uOWWYXyiCYKW0xwgBqfKw3mPQtmbQlYWUFmMFUaE++oGsYHB4mZKYlCBUU0qffpxgE9GdszkseJP8pE2q3HD5+xTOEp7eRqcV9IhDkS5JZa2YtSo40paFjJ9xyjop7VPoR7BLmduAlAoUMbZ5lWNR+Vf3MdjdoEoXdmaY4HiByEKLhQF3edYwOCk5zmm1AQkUNbsKk18qRInbSepYtVRr/qOinpF0/IZuh1VVdvVdHPp7MuZ+MDgLSmXcOG8+fOHYNlINTcGgFfSw19Ytdhdj506UJweWA6hkFSbG/iNPCeXKGY/YXcSm7yTOfEufsu6UugCWbOVO/MPTzgZQ3wT1tysscoMj7OxQ+tJLe6EAEVy1ruqTzOsb7ZqSyndSWxEuVqqygJYNdXLr4mJ18O4iuseTS0eod0quYhWIy1y0LLTUEVHrG82vt+b9UlTBlrNTWXUBTLc1XlQMKj83KsScE5YB9PFy2Z6JsjYaJQAhKmvibO5qACbkgVoNc2gtF7h8GiMcoqcntE1bU2BOg5Cg5R8/ydqzSwOe+7xR6DsrbM7C4cmf3hLHwVOVVFBQAkZiTvpbSCq5S/DjYlfpoQXUpZf0IP0kdoWaYZKVPIRlsbhDMxMubh80tUMtwHNTmllSTYnUj3x20EZ2L5gSdacTrEZg4v+5HH5mJqiXOdx/i4JdOHhGg2HgDJbMzZgzMXF7rMsy3PCvujTYWQbrqVNCeOhVuqlT1jzeXtR1JBLDqTT3j+GN72R2qJqgC5BEsitNamWSWrTR13/di3TQnU31PKAtfKGoUelboshhWG6IuMx0iSwSZNVXIqJdQXoBUnLWwtq1If2p2j3KmWMzMy6ISgWu8sPE2m4gHhHnq7Nlz5maiyJiklpkuctRmtV1pY+ta0hWa1ZaQBHTxi/mZvsPPms5JCpKWWWU5y0wtalLZUAWulTzG/F4r6SRh5yoFmGkwCazNmzIW8ZuSWOU2roRGjw8mRhxMczJ052GU1cFAM1UVRQUFTEedtfCyPCuETPbM2Vasx1NeJNTAru3zJ5NmrRz7Gccs2+HZXUNRWPGgNtQQeBsR5wUmIWFDZVLAAN4aDdQeAkDiMw/pEGlG5g+uSnFSMa2DhNxCwMzN0PrAagGrW4byfIC/XSJNpckEm9kEaOe5gX1gA3Ugccwr/AGgEe+C0uaHfT96+hB6xCNsZv5WWTpnWsyRHYXtE2Q9hEd0pCyTFpSYv6RNn93OTELULNGVqfjXf1HwMZ0X3mPT9u7O+s4aZK+8RVDwdbr66dY8lw8w0oagi2nCOe8RocbOpeZ0/hOo7lXQ+UTR5mGMOZ9YFnP8ABCFjGdiRrbBAo4n1hacz6mI9TwMOBPA+kLDFlBsvM/3H5x1Obf3N84FUworCwxbD6D839zfOOgRemsdD9Mvcbqj6gfpM2UcNjTMUAS8QpmDh3gI7wU01Ob+uMRicQXIVRXdQC7MbWp52j3f6QdiHGYJ0RSZsv7SVa5Kg5kH6lqKcQIwX0adiJ5nLicRKMtEuneAqS/4gp8RA8qVMdVPK2RyNU045Zuexmy5mGwUqU/tAEngGdixHTNSNArBVqxCg/eJpU8BvJ5CHd2xNLKOJ8THmF9letYImGVTW5b8TEk9CdPIWimGlbeZkp6qK2iUuM2FLxDZmQkHLXPVVLLWjBB4iaGlyKilrQm3+zqTMG8lBdRnQCiiqVJVVWwzAsLammsXxeHId8EqmEVhIG+Jn1J54MJ2H7MpJRcZOlZWy5kR928MQdCd28Vip7W7SmzmMwBjLzUJFwDqFPARoe3+2DhpZS9DQp5MSKdDmH9MYnAYkzlyhco30FC1fxU9qAa4Tdn0Nx2Vqltvd+gDCTmJ3xZGWRqLRbbP7ONUd4MnAEVc8wguPNqCLj6gJJGVKaks9HcUpoPYT/secaSgkZMrMGWk7FmzaEKFU6O5Kqf02q/koMbDs32aeSmZc2XMHZmGUsVrlVE1CipJJubWEFwGITOQQc1KEtdiDbU38vKNhNxwTDmY1LKRXdmX9q38oqufSvYlRLrljG5iu0eEDVm5czC1CaAgaZTx5RhpWzlxGJJaSFCgBaEjWxqoHM6mAbZ7QY6ez5WRUr91TQlfvcrGKte1M0KVny+8rVQ6+E6cflSM3t53XmETqgm/U2yJLl+BSL033tQjyinlTe+xSrYgz5Y4m1CfIC8Nw2IlphUnAZWK0Yb848PWtLRI7D4RmxEszFItMmfqahAoRXnQ03c4rjBrIYrXGmNWcrlm+wMk+OYy+FyVDAklKEAFl/CGUGo51pFzhJLMAApJ3gXIPAmwXqRFlhtmSpMsd49VFSAKhTmqfNteNOUZjbHbk17nAopItmp4FPTU/lXqRB9OYRwZ+oUbZ9TNE2GWWR375a6Zan1elugHnGa2rtmThswLALnNSKkksbczu6CIm1dqY0SU72ZLZyRlQoAW3GmXTXmNIpf8A8l3MxZk7DpMuCQKEEjQHNY3GvIGKbY2Te26Hqmq/I0uwkbFEZA4lmp7xkYClxbNTNcReTtnmRlq2YHw1pS4qVr0qOggnZjthhcZ9nLPdzQK9ywoQBqVpZh5RdbQw3eS2TQkWPBhcH1pFlUFWx7n3E0ZyYIAxpBZbVFTY6EcGFiPUGAzdINRlMPJmb4857c4LuMVnWyTvGOTWDj1v/VG/lNuis7X7O+sYVgorMl/aJpu9oX4ivugbWU92toK0Oo7N6fk9meeLNrvH86w+tfOIuGOYa+4fKDqvM/8AX5RzEo4Z2KllD6whJjure75R3Vv+vyiOCWRUY7xDZ88IpY6D+AQ4Hmf+vyin2njhQualVNFFvFM03Dd84v09Hdnjy8yjUXqqGfPyFEuS3imswc3YUU0roPaG6m6OilbBSyazphEw3YA6E3p0FIWOgUUljCOfcpN5yz6EWZfS/GlYfVt/x+UMlud4Po3yhZsw/wABg4xxCp4+kHlDdAErz9PnBgp/2flCY6EnHdCqbaesNsNSBEDEbWUHLKRpz8EFR1Y2EISTZB7U7Al45ESYzLkfOGUAmhBDLcilbXvSmhiNgMDJwoypZvwy6vMPnMN1/pCiLjDbMxM2rz3WUgFciVrTW7G5sDuAtBNiYfuzN7xElKGPdzBUFgGpVgxJqRQ1oDrTcTTOyEH7htNFs4vfZfqRcJgcRMFVVcNKuSbM5A1J4e+NNsTYsqWSCczWOYmtagb6/GkUu1+2UnOqSwZk0VCqgzG4oRUX9KQaUmMmqO8YYaXuQe0a6Chrrz46RGU5SXoi2NEYPfkF26wstRLmycoaWSHCjVDvNN4PxMUW13afhwizMik0Y0LXp4TQXuoI/oHGNrgSuIlzpDSWApQsQoWYWBzZKagV1PGMb2eVpE15UxqOhpysaqx4jQ+UM4dytwfJBS7VqmjKYpEweSWrO5p4qrlqGPBq1rThEsYXBOAzSpjsRW7Aaaiw/lIve3XZ+bOmrOl0pNIGZnplIT2WrZQMreIcfWu2DscBAGJchmJy2UMDQjvCLg0+6D5iFdp4dmPb/F5l1WoSsk7FiIGVJwzMMuEzsRarOxItUADyFuUW+HwtTVZaSnoBWWM0wBbgFicqeRPSLGXglRaWA/Coyr11ZupI5QXD0AoBTyiqvRec2Qu8SXFcce5ZTsAuJkjMDWWNAfunQbqgUZdNBFBK2ccOT3IUbhVa5f03H7iNHsif3bAnTf8ApOvocp8gYmbY2C8w1kzFS9wyFx0owpFklh4ZCuXXHqMMZGVi5YlyPE5uTvoeC/lApFdjsXLEsk1qaAClAeZG+4Ww3i5MbDG7AnIKkBuaV+Bv8Y812zgZjT8v2kx2bKEWmY8raCla6c4WEyflhkHBY1pWIlzE1SYlCL1bMBlH4qgkGnlH0JLBYVO+MJ2W7MScGRNxRV8RTwyk8QljgBx/MaRosTtOa9lpKXoX9fZX3wnFyYzsjHkZtWVkm7qTBmA/MtA3qMp9YiMsJkANbljqxNSepvDyYvSwgGclJtojNYwRJlDDZogAaJIpkec9o8CMNinQWRvGlj7LHS3A1EBDrxP9p+UbHtxgO9w4mqPHJObzQ+0Olj0jF4a4jmvEKe1Y/RnX+F6jvUrfdbMf3q/xW+UL3q8/Q/KH5IHiGCKWP+ydAPOAFhvCRpPZZbI+Mn18Cm51NCMq7zfjpGeecHbvAPAnhkj8Tb28hEraTsT3INHfxTW3Ig3V90E2XhRMYNSiKKIOC8fMxtxUdLVvz+5iSctVdtx+wknZoKglak3JINyd+kdGhCx0Zb1csmmtJE9WWV/P9GGvJru95gjTAIH3prSOtOKYIkr7QJHEEw5Jim4FfQn4wcmK+fhgz1UlTxH7w5F7AZ+DmTpwUMqy6BjmvYMAwCqRm6m1Y0zCXhxmAREW2gtxFdSbEW41oYz02dMlkPqUvmXUilDVfLhEvE4KXMmoXZpmeXmQVtUGjHyuhpXeeUUXtr6B2lcWiux3bCYxyYeU82ZQaaCm9mNFUVJvbWK7D7Lmz55THzylFz9zJBNjuMwfsKc43mH2dSSAoRALgBRY11NtREXDygPEBoSHeZaovpupUmKK5Z3isfUNdmE0/wDH7vzBYDAy5AKYWSsrQ94aHNoWubk0rEsYUMTQGYSS4qSVDCoF/d0ENSQSRQd4y2zNYUYVNDv4dTE3DTu7zAuGqagAUCjQAUi1sHSOlSmlzF0GbXf4hWw8x8IzfbjCd1NTEKtj4H/+JPWo6iNJO7xwWsKCq13MLivKvuge1lXEYd1agzDw38teFGqOkNGXS8inHqjgxk5e9WhNtQTehFwQOINIbsx6sw3khiOBplYeVUJ6xH2bPORkPtqaHpYxKw2H7vEAvUiagoF3MBW5PFd0GSAOhsms9TSCJLhJchA1S9a6UGld7X+FYJXUcCQeljDFcoY3CB6fL9o0mysRmlipqRap3gaH0pXnWMpWGsxNRuOo3Ec4rnX1E67u35Glxm3pSEqtZjDcug820HxigxWMeY2Y5Ze77MUanAzPaPSkCUUFBYQ0CphRrURWaicvYPhEC6Cm/wDnGDkwOVv4Q4w7IJ7A21hY6HAQhIE4iE2sT3iDiWVQSxAHEmg37zDp4IsLLINQbgihHEGxjzLHYI4ee8ok0B8Ol0N1OnC3SNFtHtpKTwylM1uIBCjrS/SMrtDaM7EzBMmC4FAAhFBw0vqdYyvEZ1zjhPdG34RVdXNyaxFkzLzb3fKKrH4wKpmmpVTllrbxzNKig3aRMfE5QBS/AggU31+EO29PwmJP1iV9jMloAmGoSpmXq6nhpu3QDoaul9ya+hqa63P/ABw/MzcnDsTkN3chpp8/ZQRp8NhwgoCfd8ohbHweVczA5jetDcnU6RZdD6H5RRrNQ7J4XCCNHQq4ZfImXmfd8o6OryPoflHQHlhexuuzeP72WATdPCfL7p9PhFxKuaxhuzc8SpwqTlbwmvPQ+vxjdlo6jw6/u0r1Wxx/ien7N7xw90KzRHlqRUmCM0MLQejNbFME2bUy3lD25fjl81ucvlQMvlSAGYBCLP7t0mjcaN+ltfQgN0hpxyiymzpkajA4rMFowyte4r0HCtf8CGT8Moc5hnrQBTUilbW04RF8KMykhUb7RSdBU+JedGrbgy6R20tsIa0sQLMbXNq6+Hfc0gTz2NLKwTZlaUY5RuA100AEVcvaTI0wPJEsK1FYmpZam4HobWvSM/iu0wWrIWZuNcoG7Xfu0qecV7CZPvNcgV9kArf8wNz1i2NUpPJB3xintktto9qlAyqWdq1IBOo15Ddx8oqcRisTPBBLIv4VJFa8TqYtMHgUFKKPSJ/1Q01HpF6hGIJK2UuDPbD2cMzZ1bwpUC4DGorU77VNIvVZjUgC1DpZcooKV0IEPk4cqwa1veN4hJkghiBpqPI6e6J5TFFvAx1Arx/1rEedOyTFDWE0UB//AKItSv8AUgDDmjxNkyM9kUsd53C3Hzjts7DmTcM7I695UNLpok1DWWSf1eEjg5iucktixQbQEiG0gWzsV3sqXMylC6glTqp3joYkU4xLINJHBawq8tPjCFq2EOY7oRUHkC3WG1+MENl6RV7S2zIw61mzAOC6sfJReK3JRWWy2MZSworJYqIDjcbLkrmmuqLxY09OMYXanbea9Vwyd2PxtRm6LoPfGdbCTJrZ5sxmY72v/qM+7xGuHG5qafwq2f4tjUbY7fC64aWWP43FF6KLnrSMpjcTiMQazWZuA+6PJdBE2Vs8Ae17oMMN+aMm7Xys8/uben8Pqq3Udysk4UjUfCJJYqptSJX1f83uiJtSSyIJhB7smgaliw1FeIBEU0R71ijkIusVMHLBU46eQPzE+lNIJsbCVOdv5wERMLIM2Zyr7/8AEaaVhwooD7hButvUI9qIFo6XKXdkPzR0toUSufwhO6G4n3fKMfY1shM0dAe75n3fKFhsL1Fk76wv41/uHzjc7H2oJslWBDMPC1CD4hThxsYwMiY5HjFDwrui67OYzJMyk2b/ANbo1PDblVd0+T2MnxTTu6jqXK3/ANmsMxq0g9YjIKmsFJjqTkMjHNTBWuKbqQFBDi0LAyZExW0ZxVJaqPBYMSdNNBqKZbcRApOzc5rOdjvpu6DSJtBCsYbpSLO7J8kHaOzJUzKPEFU111ty0iSq3gq4djwHmflBPq4Gsz0A/esTWESeWiRhhE9DFSAo0mt/1+UEWZMFwwccPZPQ1ofdEJLI8XgttI7DpLZh3mgsb0FDpXlX4xCl4rNa4O8HWHNNyixvFfSWqZYT5ktWJNxcKvsplNvZF3OutrxDm46ooBbcLADhRR+9YgloaWho1RjuSnqJSHtM6QBmhs2YAKk0EZ7aXamUlRLrMb8vs9W+VYlOyFazJ4B412WvEFk0so74qtqdqMNIOVpgZh9xSCa8Dei9Yx+N2ticRYtkX8KVFuZ1MRZGCA1MZN/i0VtBGvpvBZPex/kWW1e2c+faWVkpyYFj5sdOkUqYcE1LqSdSWBPvMWKGmkPMw8Yx7dXOx75/U3qdHCpfKkRUKjen9y/ODfWh+JP7h84c0w8YaXPGB9n5BKyjvrI4r6iHy5ynePUQ0TIIG5xF49CW50sZ2VEILMwUCouSaCLvtZtJJCLg0yzCEIIfKVRm9qZQ7z4qA8axU4XHNLbOvtAHKeBNqxFQGpYkl2JLMd5MX1WKCyuSi2p2SWeCPgJMuWooVr+ofOJJnL+JfUQ8NHZjxiqUlJ5ZbGOFhDe+X8S+oju8HEeohc3nHM54xHYluJ3g4j1joTMeMdCwhssEYdhj41/UPiI6Oi2v8a+qGv8Awv6P7HoghY6OjtzzsSGmEjocY4RwMJHQhIDNY8YSOjotRYhrwTZ58YhY6FLgcsp+qnfmAryvaHTY6OgcsAwN46OiSK7ODCduJrd6q5jloLVNPSKjDKIWOjmvEP6zOn8M/oxLBdIGY6OjINsWHCOjoQkNOkNMdHQ4wiwsuOjoT4HHtCiOjoYcQ6Rwjo6GGGy4cY6OiTEJHR0dCGP/2Q=="><br></font></div><div align="right"><font size="2">به اطلاع همکاران گرامی می رساند؛</font></div><div align="right"><font size="2"> روز کاری گروه </font><font size="2"><font size="2">کار و فناوری</font> منطقه مانند سال گذشته روز سه شنبه می باشد.&nbsp;</font></div><div align="right"> </div><div align="right"><font size="2"><font size="2">گروه </font><font size="2"><font size="2">کار و فناوری</font></font> منطقه آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما همکاران محترم است.</font><br><font size="2"> از همکاری صمیمانه شما عزیزان بسیار متشکریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div> text/html 2019-10-08T07:54:21+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه الزامات و کارآفرینی کتابها و منابع درسی مورد نیاز گروه الزامات و کارآفرینی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4737 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8374547434/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div align="right"> <table class="MsoTable15Grid4Accent1" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:-1;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastfirstrow:yes; height:14.85pt"> <td width="598" colspan="4" valign="top" style="width:448.55pt;border:solid #5B9BD5 1.0pt; mso-border-themecolor:accent1;mso-border-alt:solid #5B9BD5 .5pt;mso-border-themecolor: accent1;background:#5B9BD5;mso-background-themecolor:accent1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:14.85pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:5"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;">الزامات و کار آفرینی<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:0"> <td width="246" valign="top" style="width:184.5pt;border:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint:153;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor:accent1; mso-border-top-themetint:153;mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor: accent1;mso-border-themetint:153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor: accent1;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:68"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ارزشیابی مبتنی بر شایستگی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="56" valign="top" style="width:41.9pt;border-top:none;border-left:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint:153;border-bottom: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1;mso-border-bottom-themetint: 153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor: accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint:153; mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint: 153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor:accent1;mso-background-themetint: 51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:64"><a href="http://s2.picofile.com/file/8374543418/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C.pdf.html"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دانلود</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.75pt;border-top:none;border-left: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint: 153;border-bottom:solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1; mso-border-bottom-themetint:153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-top-themecolor:accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt: solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint: 153;mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1; mso-border-themetint:153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor:accent1; mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:64"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">راهنمای هنرآموز</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="50" valign="top" style="width:37.4pt;border-top:none;border-left:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint:153;border-bottom: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1;mso-border-bottom-themetint: 153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor: accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint:153; mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint: 153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor:accent1;mso-background-themetint: 51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:64"><a href="http://s5.picofile.com/file/8374543568/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2.pdf.html"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دانلود</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td width="246" valign="top" style="width:184.5pt;border:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint:153;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor:accent1; mso-border-top-themetint:153;mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor: accent1;mso-border-themetint:153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:4"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اصلاحات کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="56" valign="top" style="width:41.9pt;border-top:none;border-left:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint:153;border-bottom: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1;mso-border-bottom-themetint: 153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor: accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint:153; mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint: 153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal"><a href="http://s2.picofile.com/file/8374543492/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf.html"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دانلود</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.75pt;border-top:none;border-left: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint: 153;border-bottom:solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1; mso-border-bottom-themetint:153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-top-themecolor:accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt: solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint: 153;mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1; mso-border-themetint:153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کتاب کارگاه نوآوری و کارافرینی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="50" valign="top" style="width:37.4pt;border-top:none;border-left:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint:153;border-bottom: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1;mso-border-bottom-themetint: 153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor: accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint:153; mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint: 153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal"><a href="http://s3.picofile.com/file/8374543626/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf.html"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دانلود</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;mso-yfti-lastrow:yes"> <td width="246" valign="top" style="width:184.5pt;border:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint:153;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor:accent1; mso-border-top-themetint:153;mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor: accent1;mso-border-themetint:153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor: accent1;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:68"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حذفیات و اصلاحات پودمان 1 تا 5<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="56" valign="top" style="width:41.9pt;border-top:none;border-left:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint:153;border-bottom: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1;mso-border-bottom-themetint: 153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor: accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint:153; mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint: 153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor:accent1;mso-background-themetint: 51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:64"><a href="http://s3.picofile.com/file/8374543534/%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_%D8%AA%D8%A7_5.pdf.html"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دانلود</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.75pt;border-top:none;border-left: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint: 153;border-bottom:solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1; mso-border-bottom-themetint:153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-top-themecolor:accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt: solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint: 153;mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1; mso-border-themetint:153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor:accent1; mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:64"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نحوه ارزشیابی دانش آموزان (کلیپ)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="50" valign="top" style="width:37.4pt;border-top:none;border-left:solid #9CC2E5 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent1;mso-border-left-themetint:153;border-bottom: solid #9CC2E5 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent1;mso-border-bottom-themetint: 153;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-top-themecolor: accent1;mso-border-top-themetint:153;mso-border-right-alt:solid #9CC2E5 .5pt; mso-border-right-themecolor:accent1;mso-border-right-themetint:153; mso-border-alt:solid #9CC2E5 .5pt;mso-border-themecolor:accent1;mso-border-themetint: 153;background:#DEEAF6;mso-background-themecolor:accent1;mso-background-themetint: 51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-yfti-cnfc:64"><a href="http://s5.picofile.com/file/8374544800/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.mp4.html"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دانلود</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2019-10-08T06:54:51+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2 شعر هفته http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4736 <font size="4"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">سراپا اگر زرد و پژمرده ایم<br>ولی دل به پاییز نسپرده ایم<br>&nbsp;چو گلدان خالی لب پنجره <br>&nbsp;پر از خاطرات ترک خورده ایم<br><br>اگر داغ دل بود&nbsp; ما دیده ایم<br>&nbsp;اگر خون دل بود&nbsp; ما خورده ایم<br>&nbsp;اگر دل دلیل است اورده ایم<br>&nbsp;اگر داغ شرط است&nbsp;&nbsp; ما برده ایم<br><br>اگر دشنه دشمنان&nbsp; گردنیم<br>&nbsp;اگر خنجر دوستان&nbsp; گرده ایم<br>&nbsp;گواهی بخواهید اینک گواه <br>&nbsp;همین زخم هایی که نشمرده ایم<br><br>دلی سربلند و سری سربه زیر <br>ازین دست عمری به سر برده ایم.<br>روانشاد قیصر امین پور<br></span></font> text/html 2019-10-08T06:44:47+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ادبیات متوسطه1 زنگ افرینش http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4735 <font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">صـــــــــبــــــــح یک روز نوبهاری بود &nbsp; &nbsp; &nbsp;روزی از روز های اول ســـــــــــــــــال</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">بچه ها در کلاس جنگل سبز &nbsp; &nbsp; &nbsp;جـمع بودند دور هم خوشحال &nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">بچه ها گرم گفت و گو بودند &nbsp; &nbsp; &nbsp;باز هم درکلاس غوغا بود &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">هریکی برگ کوچکی در دست &nbsp; &nbsp; &nbsp;باز انگار زنگ انشاء بود &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">تا معلم زگرد راه رسیــــد &nbsp; &nbsp; &nbsp; گفت با چهره ای پر از خنده:</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">باز موضوع تازه ای داریم &nbsp; &nbsp; &nbsp;"آرزوی شما در آینده" &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">شبنم از روی گل برخاست &nbsp; &nbsp; &nbsp;گفت: می خواهم آفتاب شوم</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">ذره ذره به آسمان بروم &nbsp; &nbsp; &nbsp;ابر باشم، دوباره آب شوم</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">دانه آرام بر زمین غلتیـــــــــــــد &nbsp; &nbsp; &nbsp;رفت و انشای کوچکش را خواند</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">گفت: باغی بزرگ خواهم شد &nbsp; &nbsp; &nbsp;تا ابد سبز خواهم ماند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp;غنچه هم گفت گرچه دل تنگم &nbsp; &nbsp; &nbsp;مثل لبخند باز خواهم شد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">با نسیم بهار و بلبل و باغ &nbsp; &nbsp; &nbsp;گرم راز و نیاز خواهم شد&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">جوجه گنجشک گفت: می خواهم &nbsp; &nbsp; &nbsp;فارغ از سنگ بچه ها باشم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">روی هرشاخه جیک جیک کنم &nbsp; &nbsp; &nbsp;در دل آسمان رها باشم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">جوجه ی کوچک پرســــــــــــتو گفــــت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; کاش با باد رهسپار شوم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;تا افق های دور کوچ کنم &nbsp; &nbsp; &nbsp;باز پیغمبر بهار شوم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">جوجه های کبوتران گفتنـــــد: &nbsp; &nbsp; &nbsp;کاش می شد کنار هم باشیم</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">توی گلدسته های یک گنبد &nbsp; &nbsp; &nbsp;روز و شب زائر حرم باشیم &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">زنگ تفریح را که زنجره زد &nbsp; &nbsp; &nbsp;باز هم در کلاس غوغا شد</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">هر یک از بچه ها به سویی رفت &nbsp; &nbsp; &nbsp;و معلم دوباره تنها شد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></font></p><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"> </font></div><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">با خودش زیر لب چنین می گفـت: &nbsp; &nbsp; &nbsp;آرزو هایتان چه رنگین است!&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></strong></font><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><strong><span style="font-size: small;">کاش روزی به کام خود برسید؛ &nbsp; &nbsp; &nbsp;بچه ها آرزوی من این است!</span>&nbsp; </strong><br></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><b><font size="3">"قیصر امین پور"</font></b><br> </font></p> text/html 2019-10-08T06:38:00+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2 روش تدریس معکوس http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4734 <font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="2"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">روش تدریس معکوس</span></font></p><div align="center"><font size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><font size="2"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQDxAPDxAQDQ0NEA8NDg0ODQ8NDw0NFREWFxcRFRUYHCggGBslGxUfITMhJSkrLi4uGCA2OTMtNyguOi4BCgoKDg0OGxAQGy4dICYuKy0rLS0tLSstLS0tLSstLSstLS0tLS0tLSstLS0tKy0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAQQCAwYFBwj/xABIEAABAwIBBQoMBAQFBQEAAAABAAIDBBEFEhMhMVIGFBYyM3GTlLLSBxUiQVFTVHOCkZLjNGFj1CNDgdNCRHShsyRio8HhF//EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAsEQEAAgAFAwIGAgMBAAAAAAAAAQIDERIUURMhMTKhBEFSYXGRIoEzsfBi/9oADAMBAAIRAxEAPwD7igICCEBBCCUQICJEAogRIgIguiS6AgBEF0SXQLoF0EIhKBdEl0C6AiBACJSgICAgICDFBKIEBAQEAICCCESlECAgICAgICAgICAgICAgXQEEhEiAgIPFFZUnUYyPMd76/wDzrPUwnFynLP2Tvup9MfV/vpqOtHPsb7qfSzq/301HWjn2N91P6fV/vpqOtHPsb7qf0+r/AH01HWjn2Rvup/T6v99NR1o59k77qf0+r/fTUdaOfY33U/p9X++mo60c+xvup9MfV/vpqOtHPsb7qf0+r/fTUdaOfY33U/p9X++mo60c+xvup9MfV/vpqOtHPsb7qf0+r/fTVJ1o59kb7qf0+r/fTUdaOfZO+6n9Pq/301HWjn2Rvup/T6v99NR1o59k77qf0+r/AH01HWjn2V67Fp4YzI/JyW2Byaa50m3r/wA1fDrbEtpr5ROPEfP2eZwz5+pj9wurZ432U3defY4Z8/Ux+4TZ432N1Xn2OGfP1MfuE2eN9jdV59jhnz9TH7hNni/Y3defY4Z8/Ux+4TZYv2N3Xn2OGfP1MfuE2WL9jd159jhnz9TH7hNli/Y3defY4Z8/Ux+4TZYv2N3Xn2OGfP1MfuE2WL9jd159jhlz9TH7hNli/Y3defY4Z8/Ux+4TZYv2N3Xn2OGfP1MfuE2WL9jd159mcO64ve1jeM9zWNvSAC5Nh/mFW3wmLEZ9iPiazOWfs93LrPQzoB/fXNlLp/k1uxORhyZLZY12hAHpH80+b807nch4o5lnPlxX9Us1CggICAgICAgICAgICAgICDyt1P4STnj/AORq6vgv80f3/pW/pcIvdcogICAgICAgICAgILWFfiIPfRdsKmJ6J/C+H6ofWwvCe25vFuXf8PZCC5DxRzLGfLz7+qWahUQEBAQEBAQEBAQEBAQEBB5W6n8JJzx9tq6vgv8ANH9/6Vv6XCL3XKICAgICAgICAgICC1hX4iD30XbCpieifwvh+uH1teE9tzeLcu/4eyEFyHijmWM+Xn39Us1Cqm7FqcEgzRggkEF40EeZbR8PiT30yjOEeN6b18X1hNvi/TJqg8b03r4vrCbfF+mTVB43pvXxfWE2+L9MmqDxvTevi+sJt8X6ZNUHjem9fF9YTb4v0yaoPG9N6+L6wm3xfpk1QeN6b18X1hNvi/TJqg8b03r4vrCbfF+mTVB43pvXxfWE2+L9MmqDxxTevi+sJt8X6ZNUHjem9fF9YTb4v0yaoPG9N6+L6wm3xfpkzg8b03r4vrCbfF+mTODxvTevi+sJt8X6ZNUKGOVsM0D42TRZbiy15ABocDr/AKLf4bCxMPEi01nJW0xMZZuX3gfW0/TtXqdaOJ/THRJ4vPrqfp2p1o4n9HTk8Xn11P07U60cT+jR9zeB9bT9O1OtHE/o6cni8+tp+nanWjif0aJ5N4H1tP07U60cT+jR92mqp3RuDXFpu1rwWODmlpGggrStotGcIvSazlLSrKiAgICC1hX4iD30XbCpieifwvh+uH1teE9tzWLcs/4eyEF2HijmWM+XBf1S2KFHzWu5aX3snbK+jwvRH4hyW8y0rRCEEoCCEEoCCEBAQEBAQEEkenQR5ighAUAgICAguYlrh/08PZWeF8/zLTE+X4hTWrMQEBAQWsK/EQe+i7YVMT0T+F8P1w+trwntubxbl3/D2QguQ8Ucyxny4L+qWxQo+a13LS+9k7ZX0eF6I/EOW3mWhaKiAgICAgICAgICDdSwh7mhzxGHyRwguyjlSSOs1osDpNjr0aNaxxsaMOM5XpSbeHnYfugo56tlE1krZ3yind/ELs3JecO/lgOsImG1xfOnZK5J+JxYjOcnVPwsZZ5vMfuypf4eXI+ha2S09PDKZKiaCRrcl+fjZlROjN8uEFhOmziQAaXtiYnnw0rgRXx3bXbt6F9U6N0sTaJsYbHVtZXyTEtjaGDyrlziQQQ5o0C+W4lWw74lI7frsrb4fOM/m9DA8QbWNLo4nQESQxtY+eOfLjmaXRPLmABjrNN2HSPJ9K6MPHnvq/LDFwNGWSMQx6ipjT54vfHVQw1MU8ZkDXQvkka45OaJGS1gdp0nKItoWU/E4lpnRH7Xr8NnHfy10O6Sjnhmkga6aSmoH4hNCZHsEUjcgGnLjGMq2UTlt2VW3xOLEd8oW20RPflvxPdJh9JVz0ssuSYWeRKGyTOzgyHGN7HQFrSb2Dhli17lpsqzj4uJXt2/78lfh+0T5bzUNkEcjRkCaGCcMuPJzkLH20AD/F5gOYLtwbTNIzc2JXK0xAtma5iWuH/TwdlZYXz/ADLTE+X4hTWrMQEBAQWsK/EQe+i7YVMT0T+F8P1w+theE9tzeLcu/wCHshBch4o5ljPlwX9UtihR81ruWl97J2yvo8L0V/EOW3mWhaKiAgICAgICAgICDXVRsfG6KVpfG8scQ17ontex2U17HjS1wPn/ADKyxcLXHDTDvNJzhRfXSRsbBAXQU7G5DYmPda2m5cTpc4kkknaKwjBrX5Zy1m827yT4pLdz48qOabNmeYSOc6QxsyGgX4o1mw1lxKpGBETytrmYyaRilZ66TmytHyVujXhGpuixCoLmOc8uMbhI0kDji3lHaOgaTp0K9cKsZxEeVbSiBzKbLNJGaZ0tstwmkkyWAuIijyuTZdxNh6dapGBEd7d1pxbW8s5MWkkjkhmjbLHMwRTDOVEbpWDJ0EseAOKL2AuLg6zek/DVmc47JjEmGUmMVTiXZxwuSbA2A/IDzAehaRg0iPCmr7ogke5xc8lzjpLnEkk863pGXaFLL4WrJcxLXD/p4OyssL5/mWmL8vxCmtWYgICAgtYV+Ig99F2wqYnon8L4fqj8vra8J7bm8W5d/wAPZCC5DxRzLGfLgv6pZkqFXOt3HOlAlz7Wmb+KWiJxyS/yrcb816VfjLViIybT8HXlPAZ3tDehd3lO9txCNnXk4DO9ob0Lu8m9txBs68nAZ3tDehd3k31uINnXk4DO9ob0Lu8m9txBs68nAZ3tDehd3k3tuINnXlPAZ3tDehd3k3tuINnXlHAZ3tDehd3k3tuINnXk4DO9ob0Lu8m9txBsq8nAZ3tDehd3k3tuINnXlPAZ3tDehd3k3tuINnXmTgM72hvQu7yb23EGzrzLF24Vx/zDehd3k3tuINnXmWr/APPjfl29C7vKN5biE7SvKT4Pz69vQu7yby3EG0ryDwfn17ehPeTeW4g2leWQ3AH17ehPeU7y3EG0rywf4Pyf57ehd3lG8txBtK8g8Hx9e3oXd5N5biDaV5SPB+fXt6F3eTeW4g2leZZt3BEfz29C7vKd7biEbOvLLgM72hvQnvJvbcGzryyqtxcry3/qI2hjGRgb3edDRa/KJT4ya59k2+Eicu7TwEl9qj6s/wDuK2+nhXZxycBJfao+rP8A7ib6eDZV5OAkvtUfVn/3E308Gzjk4CS+1R9Wf/cTfTwbKOTgJL7VH1Z/9xN9PBsq8ttJuKljkjkNTG4RvY8tFO4EhrgbXzmjUot8bNqzGSa/CRExObtAuJ2Ocxbl3/D2QguQ8Ucyxny4L+qWTtR5ioVXsO5GL3UfZC3eisICAgICAgICAgICBdAugIF0BAugXQEBAQEBAugXQEBBBQSg5vFuXf8AD2QguQ8Ucyxny4L+qWTtR5ioVXsO5GL3UfZC3eisICAgICAghAQEQICAgICAgICAgICAgICAgICAiQoJQc3i3LP+HshBch4o5ljPlwX9UsnajzFQqvYdyMXuo+yFu9FYQEEIgQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAKJSg5rFuWf8PZCC7DxRzLGfLgv6pZO1HmKhVew7kYvdR9kLd6KwghECAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAUEolzWLcs/4eyEF2HijmWM+XBf1SydqPMVCq9h3Ixe6j7IW70W8oCIEEOcBrIHObJlmiZiPLHOt2m/UFOUmqOUiRp1OB/qEyk1Ry+b+E/wkuwyWOmgiEtQ9ucdlkhrY8ojzaSSQRb8l0YWDExnLKZtaZiJyiHr1e7WSKkpKg0VTJJVGJr4I4i+WAvbfy26LW1c9tSdGM1IxreO355ehuZ3UisfUMME1PvaV0OVPHmxKQeMzTpH/AMVL4WUZwvTFznKcnQCVtr5QsNZuLBZZS11R5zfPfCt4QHYZHHHTBslTUZRaXEljGNtd5tr0kAC48/o09GFhZ95ZWtNpyiez59uV8MVa2pYK10ctNI4Ne5rMh0NzbK12IHnGu3nW1sKswrpmvesv0BBUB4uPkuG0ZTk3rbVGbOWZrBdxDR+ZSKzPhFrRXzKGTsIuHAj03CTWY7ZEXrMZxLISN2h8wmUp1RyGRu0PmEyk1RyCRu0PmEyk1RywknaATcGwJtcaVMVmZyVteIjN8e3N7v8AEa3GpIomNdh8TpGvFrZuJpIbKX+lzhxfQfyJXZOHWK5MJzrGrPv/AN2fYYpw7UuF1MxI3XlCw1m40KcpRqjlwHhU3fHDIo2QBslTUZWbvcsY1oGU8212yhouL3/JdGFhZ95ZWtqnKs9nzfc14Y65lQzfjo5qZ7gJC1mQ6JpPGFjYgeg6fzW1sKswrpmO9ZfoKmqQ8Ajzi64bRlOTattURLeoWEBBKJc3i3LP+HshBch4o5ljPlwX9UsnajzFQqvYdyMXuo+yFu9FvRAgIPgHhqx6ujxNtPBUTxR5mN7I6eR8TnSOke3WzS4+SBZd+FEaXPERMzM8uGqMWxeIZUtRiUTScnKlmq2NuQdF3G17LSMk6aT8oejgOJ4y2op5M5iT487ETnDVSxPjLhe4dcEWOtRMwia0y+TrvCu4DGMJnOnyomuOu+bqWk9pVp2hSmc1t/3yWvC1jdVBTwinmfAJKmeOV8Tix5DA0tAeNIGk6lTCjz+U1iLTGfEPnDsTxlrc4Z8UEYAfnHS1eQG68okm1ltnC+mnEezOLdZijKWRm+KkwVDw3fD3yuLXtuSyOU8UnzgHzKMoNFc/DVSVk9RVYcytMk8TZoWs3wHOMlM+duU3Kdpe3X8yEkmIiJydr4U8IdOynfT02XMypqKNxp4QDkeTm2ODRq12v+azw7ec1KTFZ/qJfWsGrDnnsvoa7J+Q0/7rkxPVLbB9EPnnh7xCR09FRZ3M00xLpXkkN4zGgu9LW5Rdbm9C6cCMqqebzPDh90lfU4cWYZSYjNNHB/EfJA8xfxZLWhZkuJyQ0A2ytb3LaFaxFv5TCpS4pjcb2ytkxN2bOVaTfUsZt5nNdcEc6dk6afZUbuixWokORV10sjrvLIJp9XnIZGbAcwsp7QnRSPlDe7GcZga9z58RjY5uQ58zqjJAJ8zn8U/mLFO0mmk/KGuDEcZkaHxz4pIx3Feyase11jbQQbHSnY004j2W9xdDiMzasYfU73ljEUs0WddDNM1uXpDrX0HQRcA5QukovNYy1Q+i7mt2dVUYDWzl1qyjjlZnslvlkRhzZLar2PNdv5rKaRqzUt/GYp8pfM6fdbijKeUb4qXQVDhGZ5HyvLJB5RbHKeKSNYB1LTKGmiufhXjr6ieWgjrTJNCyZmbNRlOL4Hysy25TtLm+T/S5ROURE5O78KuEmaGJ1PTZUsNXLSHe8HlCHJGQwhg1XGi//tZ0tM5s8OYif6iX1TBKsiV0exkN5iGC4+a5cX1y2wfRDq2rNolAKCUS5vFuWf8AD2QguQ8Ucyxny4L+qWTtR5ioVXsO5GL3UfZC3ei3ogQEHybd3uamlx3D62OSGNkbomvEkoZI7Ilc8hjf8RLXEWC7cK2dHJe2nVEteI4bJVsnp6lzpKWpygx4kE+95GuuyRtiRcHQW+cLKLWpb+XhaIrMZ08w87cvTYxSSRU9RUQOwumbIy7ZI3yTR5JDGMt/EBBta9rD02C2teuWealq1tPaJzV9325utrI8PfSszskDpmyEva0sL3Rua83Oq7TcquDaNLS0xS05/N6XhEwCXEYBHTGPORVTpf4r8210boy0kG3mP+yil4zlWsTXKZj5LeKwS1DaqmEpLJ6N1NGXPeIBUZtoDreYFzTpt51WMSNfnsmMPKsTl3zc9U7lpnYJHhjnwCtimNU0GUCIAvf5Gc1ZVnkrWMSuavfXrynJv3RbnpKpuFNimgy8LbFDUve/NtIa2EmSO/GaCwhIxK8lYmuecT3dlh0JkklewuaJHucLEtuCTa65LW7zMOitI0xFoe7hGF5t11Rd4fhW3HNxKBmS4RVMF3QyOBLDcaWPtpDTYaRqsF0YOJFe0sr1mJ1R35fM9zm5DxfOKqplhmnhuaampy6VuetYSyOIAAbe4Gsm3oWt8aIjsr3v2yyh7e6OfFDhp3o6eWV8zm1OReWYUpisAwG5Ave+TpVcG2cd1b0pF+8ZQ4Chw6paaU4bTYjFiEYcKiUsLYy8nycnR5LbaDlaCFvmtMx31TGT6vM6aWR0Up3zE+GOCrgDyYpJDGBLkDU05WojUQuS2JMX7K0w4mmfifk5VtbUYBKKSd8k2EzuMtNKx+RU05vc+Tf6mEZLr3HnC6Z/lCuUYnePLVuq3CSSVLqvDp4mR1Qzz2PnNMWZ0ZRLSdbHXvbzXtZNceJTS86f5Q9rAMGZBQTYYyRj5aqGoz9SMrM76kjyWtadeQ0AC/n0lZTixrTNLT/PL+vsqnctP4j8WPkgFZnjUsbnRmg3OcQyasqxJV+pXNXvr15Tkbo9zUlVT4XDDNAJsLYyCdz5MhhGRFd8bjxwDGR6VMYle5XOszMxPd21BEZJZXxlzRI9xBaS3KC47W/lMw3pSNERaHu4Thebdf8AO6o0dI1BKAUSlBzeLcu/4eyEFyHijmWM+XBf1SydqPMVCq9h3Ixe6j7IW70W9ECAg5ndPubpqqWGomiEstI4vhJc8Bj9GmwOnijXfUtaYs1jJlbCznOJyzeducwKnpI9708Wahy3SZJe+Ql7rAm7iTqAH9FF8TUtSmU5zOcr9TgLXOygFm0WxhfkZNkQ0Q4LZBuhwVoJ0INNTgDXG9kGrg430Il6OHYWI/MiHrBgQaquAPaQUHMVG5drn5VkS9JuENZHYCxtrGhPCJjPy5fFcHqHkjOSlmznHZNua6tNpn5qxSseIcxjmH426d9Lh7IqChbYNqxIxskrckXLn6Xg3voa0WsuuuisObOJ9WczwpUvg/poXZ6tlkxSpOktc5zIS7/uNy9+rzkA+hVtjxHhrFbz/wCYdlRURn1tDRYNa1rclrWgWDQPMAAuW1ptOcta1isZQ9ig3NBpvZQstTYA0+ZENXBxvoRL0MOwsR+ZEPXDAgyQESFBKDm8W5d/w9kILkPFHMsZ8uC/qlk7UeYqFV7DuRi91H2Qt3ot6AiBBhJHdBobSAG6Cw1qCbIFkE2QLIksgWQSgIIsgEIMDC0+ZB5uJUeULDQg8qDc/c3dpQe5RYc2MaAgu2RCbIFkSWQLIJQEEFBKDm8W5d/w9kILkPFHMsZ8uC/qlk7UeYqFV7DuRi91H2Qt3orCCEBECAgIJRIgICAgICAgICAgiyBZBKAgICAgICAggoJQc3i3Lv8Ah7IQXIeKOZYz5cF/VLJ2o8xUKr2HcjF7qPshbvRWEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQQUEoObxbl3/D2QguQ8Ucyxny4L+qWZChVjDJMxrWB8dmNa0XhdewFttX1t9xPDPfE+3F0Lu+ms3E8G+J9uLoXd9NZuJ4N8T7cXQu76azcTwb4n24uhd301m4ng3xPtxdC7vprNxPBvifbi6F3fTWbieDfE+3F0Lu+ms3E8G+J9uLoXd9NZuJ4N8T7cXQu76azcTwb4n24uhd301m4ng3xPtxdC7vprNxPBvifbi6F3fTWbieDfE+3F0Lu+ms3E8G+J9uLoXd9NZuJ4UsYxOoghdKDE4tLdBheAbuA2/zW2BXq3ivhFviZiM8nPcNKrYp+jk769DY15Y72eDhpVbFP0cnfTY15N7PBw0qtin6OTvpsa8m9ng4aVWxT9HJ302NeTezwcNKrYp+jk76bGvJvZ4OGlVsU/Ryd9NjXk3s8HDSq2Kfo5O+mxryb2eDhpVbFP0cnfTY15N7PBw0qtin6OTvpsa8m9ng4aVWxT9HJ302NeTezwcNKrYp+jk76bGvJvZ4OGlVsU/Ryd9NjXk3s8N1FuvqXyxsc2DJkkYw2jkBs5wBt5f5ql/gq1rM5rV+MmZiMndhee73OYtyz/h7IUi5DxRzLGfLgv6pZqFBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEHlbqfwknPH/yNXV8F/mj+/wDSt/S4Re65RAQEBAQEBAQEBAQWsK/EQe+i7YWeL6J/C+H64fWl4b23OYtyz/h7IQXIeKOZYz5cF/VLNQoICAgICAgICAgICAgICAg8rdT+Ek54/wDkaur4L/NH9/6VxPS4Re65RAQyEMhDIQyEMhDIQyEMhAQWsK/EQe+i7YVMT0W/C+H64fWgvCe25zFuWf8AD2QgwfIQSASACQACdAuq5QymsZ+GGddtO+oplCNNeGWddtH5lMoNNeDOu2j8ymUGmvBnXbR+ZTKDTXgzrto/MplBprwZ120fmUyg014M67aPzKZQaa8GddtH5lMoNNeDOu2j8ymUGmvBnXbR+ZTKDTXgzrto/MplBprwZ120fmUyg014M67aPzKZQaa8GddtH5lMoNNeDOu2j8ymUGmvBnXbR+ZTKDTXhWxE5UZDvKabXDtIOn0K+H2tEwi1a5eHkb2j2GfQ1dPUvzKvTpxBvaPYZ9DU6l+Z/Z06cQne0ewz6Gp1L8z+zp04hBpo9hn0NTqX5n9o6dOIN7R7DPoanUvzP7T06cQb2j2GfQ1Opfmf2jp04g3tHsM+hqdS/M/tPTpxBvaPYZ9DU6l+Z/aOnTiDe0ewz6Gp1L8z+zp04gFNHsM+hqdS/M/s6dOIN7R7DPoanUvzP7T06cQb2j2GfQ1Opfmf2dOnEM4YGBzSGNBDgQQ0Agg6wonEvl5lNcOufiHsb6k9Y/63LmdC5TgOaHO8pxvdztJOn0lB/9k=" alt="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQDxAPDxAQDQ0NEA8NDg0ODQ8NDw0NFREWFxcRFRUYHCggGBslGxUfITMhJSkrLi4uGCA2OTMtNyguOi4BCgoKDg0OGxAQGy4dICYuKy0rLS0tLSstLS0tLSstLSstLS0tLS0tLSstLS0tKy0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAQQCAwYFBwj/xABIEAABAwIBBQoMBAQFBQEAAAABAAIDBBEFEhMhMVIGFBYyM3GTlLLSBxUiQVFTVHOCkZLjNGFj1CNDgdNCRHShsyRio8HhF//EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAsEQEAAgAFAwIGAgMBAAAAAAAAAQIDERIUURMhMTKhBEFSYXGRIoEzsfBi/9oADAMBAAIRAxEAPwD7igICCEBBCCUQICJEAogRIgIguiS6AgBEF0SXQLoF0EIhKBdEl0C6AiBACJSgICAgICDFBKIEBAQEAICCCESlECAgICAgICAgICAgICAgXQEEhEiAgIPFFZUnUYyPMd76/wDzrPUwnFynLP2Tvup9MfV/vpqOtHPsb7qfSzq/301HWjn2N91P6fV/vpqOtHPsb7qf0+r/AH01HWjn2Rvup/T6v99NR1o59k77qf0+r/fTUdaOfY33U/p9X++mo60c+xvup9MfV/vpqOtHPsb7qf0+r/fTUdaOfY33U/p9X++mo60c+xvup9MfV/vpqOtHPsb7qf0+r/fTVJ1o59kb7qf0+r/fTUdaOfZO+6n9Pq/301HWjn2Rvup/T6v99NR1o59k77qf0+r/AH01HWjn2V67Fp4YzI/JyW2Byaa50m3r/wA1fDrbEtpr5ROPEfP2eZwz5+pj9wurZ432U3defY4Z8/Ux+4TZ432N1Xn2OGfP1MfuE2eN9jdV59jhnz9TH7hNni/Y3defY4Z8/Ux+4TZYv2N3Xn2OGfP1MfuE2WL9jd159jhnz9TH7hNli/Y3defY4Z8/Ux+4TZYv2N3Xn2OGfP1MfuE2WL9jd159jhlz9TH7hNli/Y3defY4Z8/Ux+4TZYv2N3Xn2OGfP1MfuE2WL9jd159mcO64ve1jeM9zWNvSAC5Nh/mFW3wmLEZ9iPiazOWfs93LrPQzoB/fXNlLp/k1uxORhyZLZY12hAHpH80+b807nch4o5lnPlxX9Us1CggICAgICAgICAgICAgICDyt1P4STnj/AORq6vgv80f3/pW/pcIvdcogICAgICAgICAgILWFfiIPfRdsKmJ6J/C+H6ofWwvCe25vFuXf8PZCC5DxRzLGfLz7+qWahUQEBAQEBAQEBAQEBAQEBB5W6n8JJzx9tq6vgv8ANH9/6Vv6XCL3XKICAgICAgICAgICC1hX4iD30XbCpieifwvh+uH1teE9tzeLcu/4eyEFyHijmWM+Xn39Us1Cqm7FqcEgzRggkEF40EeZbR8PiT30yjOEeN6b18X1hNvi/TJqg8b03r4vrCbfF+mTVB43pvXxfWE2+L9MmqDxvTevi+sJt8X6ZNUHjem9fF9YTb4v0yaoPG9N6+L6wm3xfpk1QeN6b18X1hNvi/TJqg8b03r4vrCbfF+mTVB43pvXxfWE2+L9MmqDxxTevi+sJt8X6ZNUHjem9fF9YTb4v0yaoPG9N6+L6wm3xfpkzg8b03r4vrCbfF+mTODxvTevi+sJt8X6ZNUKGOVsM0D42TRZbiy15ABocDr/AKLf4bCxMPEi01nJW0xMZZuX3gfW0/TtXqdaOJ/THRJ4vPrqfp2p1o4n9HTk8Xn11P07U60cT+jR9zeB9bT9O1OtHE/o6cni8+tp+nanWjif0aJ5N4H1tP07U60cT+jR92mqp3RuDXFpu1rwWODmlpGggrStotGcIvSazlLSrKiAgICC1hX4iD30XbCpieifwvh+uH1teE9tzWLcs/4eyEF2HijmWM+XBf1S2KFHzWu5aX3snbK+jwvRH4hyW8y0rRCEEoCCEEoCCEBAQEBAQEEkenQR5ighAUAgICAguYlrh/08PZWeF8/zLTE+X4hTWrMQEBAQWsK/EQe+i7YVMT0T+F8P1w+trwntubxbl3/D2QguQ8Ucyxny4L+qWxQo+a13LS+9k7ZX0eF6I/EOW3mWhaKiAgICAgICAgICDdSwh7mhzxGHyRwguyjlSSOs1osDpNjr0aNaxxsaMOM5XpSbeHnYfugo56tlE1krZ3yind/ELs3JecO/lgOsImG1xfOnZK5J+JxYjOcnVPwsZZ5vMfuypf4eXI+ha2S09PDKZKiaCRrcl+fjZlROjN8uEFhOmziQAaXtiYnnw0rgRXx3bXbt6F9U6N0sTaJsYbHVtZXyTEtjaGDyrlziQQQ5o0C+W4lWw74lI7frsrb4fOM/m9DA8QbWNLo4nQESQxtY+eOfLjmaXRPLmABjrNN2HSPJ9K6MPHnvq/LDFwNGWSMQx6ipjT54vfHVQw1MU8ZkDXQvkka45OaJGS1gdp0nKItoWU/E4lpnRH7Xr8NnHfy10O6Sjnhmkga6aSmoH4hNCZHsEUjcgGnLjGMq2UTlt2VW3xOLEd8oW20RPflvxPdJh9JVz0ssuSYWeRKGyTOzgyHGN7HQFrSb2Dhli17lpsqzj4uJXt2/78lfh+0T5bzUNkEcjRkCaGCcMuPJzkLH20AD/F5gOYLtwbTNIzc2JXK0xAtma5iWuH/TwdlZYXz/ADLTE+X4hTWrMQEBAQWsK/EQe+i7YVMT0T+F8P1w+theE9tzeLcu/wCHshBch4o5ljPlwX9UtihR81ruWl97J2yvo8L0V/EOW3mWhaKiAgICAgICAgICDXVRsfG6KVpfG8scQ17ontex2U17HjS1wPn/ADKyxcLXHDTDvNJzhRfXSRsbBAXQU7G5DYmPda2m5cTpc4kkknaKwjBrX5Zy1m827yT4pLdz48qOabNmeYSOc6QxsyGgX4o1mw1lxKpGBETytrmYyaRilZ66TmytHyVujXhGpuixCoLmOc8uMbhI0kDji3lHaOgaTp0K9cKsZxEeVbSiBzKbLNJGaZ0tstwmkkyWAuIijyuTZdxNh6dapGBEd7d1pxbW8s5MWkkjkhmjbLHMwRTDOVEbpWDJ0EseAOKL2AuLg6zek/DVmc47JjEmGUmMVTiXZxwuSbA2A/IDzAehaRg0iPCmr7ogke5xc8lzjpLnEkk863pGXaFLL4WrJcxLXD/p4OyssL5/mWmL8vxCmtWYgICAgtYV+Ig99F2wqYnon8L4fqj8vra8J7bm8W5d/wAPZCC5DxRzLGfLgv6pZkqFXOt3HOlAlz7Wmb+KWiJxyS/yrcb816VfjLViIybT8HXlPAZ3tDehd3lO9txCNnXk4DO9ob0Lu8m9txBs68nAZ3tDehd3k31uINnXk4DO9ob0Lu8m9txBs68nAZ3tDehd3k3tuINnXlPAZ3tDehd3k3tuINnXlHAZ3tDehd3k3tuINnXk4DO9ob0Lu8m9txBsq8nAZ3tDehd3k3tuINnXlPAZ3tDehd3k3tuINnXmTgM72hvQu7yb23EGzrzLF24Vx/zDehd3k3tuINnXmWr/APPjfl29C7vKN5biE7SvKT4Pz69vQu7yby3EG0ryDwfn17ehPeTeW4g2leWQ3AH17ehPeU7y3EG0rywf4Pyf57ehd3lG8txBtK8g8Hx9e3oXd5N5biDaV5SPB+fXt6F3eTeW4g2leZZt3BEfz29C7vKd7biEbOvLLgM72hvQnvJvbcGzryyqtxcry3/qI2hjGRgb3edDRa/KJT4ya59k2+Eicu7TwEl9qj6s/wDuK2+nhXZxycBJfao+rP8A7ib6eDZV5OAkvtUfVn/3E308Gzjk4CS+1R9Wf/cTfTwbKOTgJL7VH1Z/9xN9PBsq8ttJuKljkjkNTG4RvY8tFO4EhrgbXzmjUot8bNqzGSa/CRExObtAuJ2Ocxbl3/D2QguQ8Ucyxny4L+qWTtR5ioVXsO5GL3UfZC3eisICAgICAgICAgICBdAugIF0BAugXQEBAQEBAugXQEBBBQSg5vFuXf8AD2QguQ8Ucyxny4L+qWTtR5ioVXsO5GL3UfZC3eisICAgICAghAQEQICAgICAgICAgICAgICAgICAiQoJQc3i3LP+HshBch4o5ljPlwX9UsnajzFQqvYdyMXuo+yFu9FYQEEIgQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAKJSg5rFuWf8PZCC7DxRzLGfLgv6pZO1HmKhVew7kYvdR9kLd6KwghECAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAUEolzWLcs/4eyEF2HijmWM+XBf1SydqPMVCq9h3Ixe6j7IW70W8oCIEEOcBrIHObJlmiZiPLHOt2m/UFOUmqOUiRp1OB/qEyk1Ry+b+E/wkuwyWOmgiEtQ9ucdlkhrY8ojzaSSQRb8l0YWDExnLKZtaZiJyiHr1e7WSKkpKg0VTJJVGJr4I4i+WAvbfy26LW1c9tSdGM1IxreO355ehuZ3UisfUMME1PvaV0OVPHmxKQeMzTpH/AMVL4WUZwvTFznKcnQCVtr5QsNZuLBZZS11R5zfPfCt4QHYZHHHTBslTUZRaXEljGNtd5tr0kAC48/o09GFhZ95ZWtNpyiez59uV8MVa2pYK10ctNI4Ne5rMh0NzbK12IHnGu3nW1sKswrpmvesv0BBUB4uPkuG0ZTk3rbVGbOWZrBdxDR+ZSKzPhFrRXzKGTsIuHAj03CTWY7ZEXrMZxLISN2h8wmUp1RyGRu0PmEyk1RyCRu0PmEyk1RywknaATcGwJtcaVMVmZyVteIjN8e3N7v8AEa3GpIomNdh8TpGvFrZuJpIbKX+lzhxfQfyJXZOHWK5MJzrGrPv/AN2fYYpw7UuF1MxI3XlCw1m40KcpRqjlwHhU3fHDIo2QBslTUZWbvcsY1oGU8212yhouL3/JdGFhZ95ZWtqnKs9nzfc14Y65lQzfjo5qZ7gJC1mQ6JpPGFjYgeg6fzW1sKswrpmO9ZfoKmqQ8Ajzi64bRlOTattURLeoWEBBKJc3i3LP+HshBch4o5ljPlwX9UsnajzFQqvYdyMXuo+yFu9FvRAgIPgHhqx6ujxNtPBUTxR5mN7I6eR8TnSOke3WzS4+SBZd+FEaXPERMzM8uGqMWxeIZUtRiUTScnKlmq2NuQdF3G17LSMk6aT8oejgOJ4y2op5M5iT487ETnDVSxPjLhe4dcEWOtRMwia0y+TrvCu4DGMJnOnyomuOu+bqWk9pVp2hSmc1t/3yWvC1jdVBTwinmfAJKmeOV8Tix5DA0tAeNIGk6lTCjz+U1iLTGfEPnDsTxlrc4Z8UEYAfnHS1eQG68okm1ltnC+mnEezOLdZijKWRm+KkwVDw3fD3yuLXtuSyOU8UnzgHzKMoNFc/DVSVk9RVYcytMk8TZoWs3wHOMlM+duU3Kdpe3X8yEkmIiJydr4U8IdOynfT02XMypqKNxp4QDkeTm2ODRq12v+azw7ec1KTFZ/qJfWsGrDnnsvoa7J+Q0/7rkxPVLbB9EPnnh7xCR09FRZ3M00xLpXkkN4zGgu9LW5Rdbm9C6cCMqqebzPDh90lfU4cWYZSYjNNHB/EfJA8xfxZLWhZkuJyQ0A2ytb3LaFaxFv5TCpS4pjcb2ytkxN2bOVaTfUsZt5nNdcEc6dk6afZUbuixWokORV10sjrvLIJp9XnIZGbAcwsp7QnRSPlDe7GcZga9z58RjY5uQ58zqjJAJ8zn8U/mLFO0mmk/KGuDEcZkaHxz4pIx3Feyase11jbQQbHSnY004j2W9xdDiMzasYfU73ljEUs0WddDNM1uXpDrX0HQRcA5QukovNYy1Q+i7mt2dVUYDWzl1qyjjlZnslvlkRhzZLar2PNdv5rKaRqzUt/GYp8pfM6fdbijKeUb4qXQVDhGZ5HyvLJB5RbHKeKSNYB1LTKGmiufhXjr6ieWgjrTJNCyZmbNRlOL4Hysy25TtLm+T/S5ROURE5O78KuEmaGJ1PTZUsNXLSHe8HlCHJGQwhg1XGi//tZ0tM5s8OYif6iX1TBKsiV0exkN5iGC4+a5cX1y2wfRDq2rNolAKCUS5vFuWf8AD2QguQ8Ucyxny4L+qWTtR5ioVXsO5GL3UfZC3ei3ogQEHybd3uamlx3D62OSGNkbomvEkoZI7Ilc8hjf8RLXEWC7cK2dHJe2nVEteI4bJVsnp6lzpKWpygx4kE+95GuuyRtiRcHQW+cLKLWpb+XhaIrMZ08w87cvTYxSSRU9RUQOwumbIy7ZI3yTR5JDGMt/EBBta9rD02C2teuWealq1tPaJzV9325utrI8PfSszskDpmyEva0sL3Rua83Oq7TcquDaNLS0xS05/N6XhEwCXEYBHTGPORVTpf4r8210boy0kG3mP+yil4zlWsTXKZj5LeKwS1DaqmEpLJ6N1NGXPeIBUZtoDreYFzTpt51WMSNfnsmMPKsTl3zc9U7lpnYJHhjnwCtimNU0GUCIAvf5Gc1ZVnkrWMSuavfXrynJv3RbnpKpuFNimgy8LbFDUve/NtIa2EmSO/GaCwhIxK8lYmuecT3dlh0JkklewuaJHucLEtuCTa65LW7zMOitI0xFoe7hGF5t11Rd4fhW3HNxKBmS4RVMF3QyOBLDcaWPtpDTYaRqsF0YOJFe0sr1mJ1R35fM9zm5DxfOKqplhmnhuaampy6VuetYSyOIAAbe4Gsm3oWt8aIjsr3v2yyh7e6OfFDhp3o6eWV8zm1OReWYUpisAwG5Ave+TpVcG2cd1b0pF+8ZQ4Chw6paaU4bTYjFiEYcKiUsLYy8nycnR5LbaDlaCFvmtMx31TGT6vM6aWR0Up3zE+GOCrgDyYpJDGBLkDU05WojUQuS2JMX7K0w4mmfifk5VtbUYBKKSd8k2EzuMtNKx+RU05vc+Tf6mEZLr3HnC6Z/lCuUYnePLVuq3CSSVLqvDp4mR1Qzz2PnNMWZ0ZRLSdbHXvbzXtZNceJTS86f5Q9rAMGZBQTYYyRj5aqGoz9SMrM76kjyWtadeQ0AC/n0lZTixrTNLT/PL+vsqnctP4j8WPkgFZnjUsbnRmg3OcQyasqxJV+pXNXvr15Tkbo9zUlVT4XDDNAJsLYyCdz5MhhGRFd8bjxwDGR6VMYle5XOszMxPd21BEZJZXxlzRI9xBaS3KC47W/lMw3pSNERaHu4Thebdf8AO6o0dI1BKAUSlBzeLcu/4eyEFyHijmWM+XBf1SydqPMVCq9h3Ixe6j7IW70W9ECAg5ndPubpqqWGomiEstI4vhJc8Bj9GmwOnijXfUtaYs1jJlbCznOJyzeducwKnpI9708Wahy3SZJe+Ql7rAm7iTqAH9FF8TUtSmU5zOcr9TgLXOygFm0WxhfkZNkQ0Q4LZBuhwVoJ0INNTgDXG9kGrg430Il6OHYWI/MiHrBgQaquAPaQUHMVG5drn5VkS9JuENZHYCxtrGhPCJjPy5fFcHqHkjOSlmznHZNua6tNpn5qxSseIcxjmH426d9Lh7IqChbYNqxIxskrckXLn6Xg3voa0WsuuuisObOJ9WczwpUvg/poXZ6tlkxSpOktc5zIS7/uNy9+rzkA+hVtjxHhrFbz/wCYdlRURn1tDRYNa1rclrWgWDQPMAAuW1ptOcta1isZQ9ig3NBpvZQstTYA0+ZENXBxvoRL0MOwsR+ZEPXDAgyQESFBKDm8W5d/w9kILkPFHMsZ8uC/qlk7UeYqFV7DuRi91H2Qt3ot6AiBBhJHdBobSAG6Cw1qCbIFkE2QLIksgWQSgIIsgEIMDC0+ZB5uJUeULDQg8qDc/c3dpQe5RYc2MaAgu2RCbIFkSWQLIJQEEFBKDm8W5d/w9kILkPFHMsZ8uC/qlk7UeYqFV7DuRi91H2Qt3orCCEBECAgIJRIgICAgICAgICAgiyBZBKAgICAgICAggoJQc3i3Lv8Ah7IQXIeKOZYz5cF/VLJ2o8xUKr2HcjF7qPshbvRWEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQQUEoObxbl3/D2QguQ8Ucyxny4L+qWZChVjDJMxrWB8dmNa0XhdewFttX1t9xPDPfE+3F0Lu+ms3E8G+J9uLoXd9NZuJ4N8T7cXQu76azcTwb4n24uhd301m4ng3xPtxdC7vprNxPBvifbi6F3fTWbieDfE+3F0Lu+ms3E8G+J9uLoXd9NZuJ4N8T7cXQu76azcTwb4n24uhd301m4ng3xPtxdC7vprNxPBvifbi6F3fTWbieDfE+3F0Lu+ms3E8G+J9uLoXd9NZuJ4UsYxOoghdKDE4tLdBheAbuA2/zW2BXq3ivhFviZiM8nPcNKrYp+jk769DY15Y72eDhpVbFP0cnfTY15N7PBw0qtin6OTvpsa8m9ng4aVWxT9HJ302NeTezwcNKrYp+jk76bGvJvZ4OGlVsU/Ryd9NjXk3s8HDSq2Kfo5O+mxryb2eDhpVbFP0cnfTY15N7PBw0qtin6OTvpsa8m9ng4aVWxT9HJ302NeTezwcNKrYp+jk76bGvJvZ4OGlVsU/Ryd9NjXk3s8N1FuvqXyxsc2DJkkYw2jkBs5wBt5f5ql/gq1rM5rV+MmZiMndhee73OYtyz/h7IUi5DxRzLGfLgv6pZqFBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEHlbqfwknPH/yNXV8F/mj+/wDSt/S4Re65RAQEBAQEBAQEBAQWsK/EQe+i7YWeL6J/C+H64fWl4b23OYtyz/h7IQXIeKOZYz5cF/VLNQoICAgICAgICAgICAgICAg8rdT+Ek54/wDkaur4L/NH9/6VxPS4Re65RAQyEMhDIQyEMhDIQyEMhAQWsK/EQe+i7YVMT0W/C+H64fWgvCe25zFuWf8AD2QgwfIQSASACQACdAuq5QymsZ+GGddtO+oplCNNeGWddtH5lMoNNeDOu2j8ymUGmvBnXbR+ZTKDTXgzrto/MplBprwZ120fmUyg014M67aPzKZQaa8GddtH5lMoNNeDOu2j8ymUGmvBnXbR+ZTKDTXgzrto/MplBprwZ120fmUyg014M67aPzKZQaa8GddtH5lMoNNeDOu2j8ymUGmvBnXbR+ZTKDTXhWxE5UZDvKabXDtIOn0K+H2tEwi1a5eHkb2j2GfQ1dPUvzKvTpxBvaPYZ9DU6l+Z/Z06cQne0ewz6Gp1L8z+zp04hBpo9hn0NTqX5n9o6dOIN7R7DPoanUvzP7T06cQb2j2GfQ1Opfmf2jp04g3tHsM+hqdS/M/tPTpxBvaPYZ9DU6l+Z/aOnTiDe0ewz6Gp1L8z+zp04gFNHsM+hqdS/M/s6dOIN7R7DPoanUvzP7T06cQb2j2GfQ1Opfmf2dOnEM4YGBzSGNBDgQQ0Agg6wonEvl5lNcOufiHsb6k9Y/63LmdC5TgOaHO8pxvdztJOn0lB/9k="></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">از گذشته تا کنون معلمان بدنبال</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">روش هایی بوده اند که</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">مفاهیم خود را به بهترین شکل</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">برای دانش اموزان</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">بیان کنند و درک عمیقی از</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">یادگیری</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">پایدار در انها</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">ایجاد نمایند. به دنبال این هدف</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">روش های مختلفی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">در تدریس و اموزش ایجاد شد ، از روش های سنتی گرفته</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">مانند سخنرانی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">تا روش</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">نوین تدریس مانند بارش مغزی و...</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">در ادامه به معرفی روش تدریس معکوس می پردازیم یکی از روش های</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">تدریس نوین</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">که در دهه های اخیر</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">بسیار مورد توجه قرار گرفته است روش تدریس معکوس یا به عبارتی کلاس معکوس است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">در این روش</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">معلم قبل از شروع درس جدید</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">اسلاید های اموزشی ،</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">فیلم ها و محتواهای</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">درسی را</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">که از قبل اماده نموده است</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">در اختیار دانش اموزان قرار می دهد تا انها از قبل با</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">محتوای درس جدید</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">اشنا شده</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">و با استفاده از منابع</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">ارایه شده</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">ان را فرا بگیرند.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">به عبارت دیگر یادگیری وارونه، تغییر فضای اموزشی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">از کلاس به فضای یادگیری</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">فردی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">و ارایه محتوای درسی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">خارج از کلاس</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">کسب اطلاعات جدید، اموزش در منزل و تکالیف درسی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">در مدرسه انجام می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">معلم قبل از شروع درس نرم افزارهای کمک آموزشی را</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">در</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">اختیار</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">فراگیران قرار می دهد طوری که انان در هر کجا</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">می توانند به ان دسترسی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">داشته باشند و انها را قادر می سازد که در کلاس درس</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">امادگی بیشتر و بهتری داشته باشند و در کلاس درس فرصت دارند تا</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">تکالیف خود رابهتر و</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">بصورت فردی و گروهی</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">حین یادگیری فعال</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">و مشارکت با سایرین</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">مشکلات خود را</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">با معلم برطرف کنند</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">لذا مطالب ارایه شده</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">برای فراگیران تازگی ندارد</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">و با مرور مطالب اموخته شده</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">یادگیری پایدار در انها اتفاق می افتد. از مزایای این مدل</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">تدریس،</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">می توان</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">به تعامل بهتر</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">و بیشتر معلم</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">و شاگرد، بازخورد هم زمان در کلاس</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">و خودیادگیری دانش اموز</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">با توجه به نیاز و فهم عمیق تر درس اشاره نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></font></p><font size="2"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-10-08T05:43:22+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه دین و زندگی متوسطه2 روزهای حضور گروه دین و زندگی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4733 <font size="3"> </font><div align="center"><font size="2"> باسلام و تسلیت به مناسبت ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع)</font></div><div align="center"><font size="2">و تبریک آغاز سال تحصیلی خدمت همکاران معارف<br></font><br><div align="center"><font size="2"><img src="http://chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/98-99/C112204.jpg?itok=Btpq5_OY" alt="http://chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/98-99/C112204.jpg?itok=Btpq5_OY"><br></font></div><div align="center"><font size="2">به اطلاع شما بزرگواران می رساند روزهای حضور گروه دین و زندگی منطقه</font></div></div><div align="center"><font size="2">مانند سال گذشته روزهای سه شنبه خواهد بود.</font></div><div align="center"> </div><div align="center"><font size="2">گروه دین و زندگی منطقه آمادگی دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما دبیران محترم را دارد.<br> پیشاپیش از الطاف شما عزیزان کمال سپاس و قدردانی را دارم<br></font></div><font size="3"> </font>